EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
К. В. Бурко

УДК: 37.091.33:001.895:657-027.512

К. В. Бурко

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

Розширення інформаційного потенціалу перед вищою школою ставить завдання з підготовки спеціалістів, здатних забезпечити всебічний розвиток підприємства. Тому вивчення та використання інноваційних технологій навчання у системі вищої освіти України є надзвичайно важливим. Стаття присвячена дослідженню сутності, видів та використання інноваційних технологій навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку у вищих закладах освіти України. В роботі розкрито визначення інновацій стосовно педагогічного процесу. Розглянуто поширені у вищій освіті України інноваційні методи навчання. Виділено ознаки активного навчання. Проведено узагальнення сучасних досягнень світової практики у сфері вищої освіти. Автором розкрито роль і вимоги до сучасного бухгалтера та переваги інноваційних методів навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку.

K. V. Burko

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF STUDIES ARE IN PREPARATION OF SPECIALISTS ON RECORD-KEEPING

Summary

Expansion of informative potential before higher school puts a task from preparation of specialists able to provide all-round development of enterprise. Therefore a study and use of innovative technologies of studies in the system of higher education of Ukraine are extraordinarily important. The article is sanctified to research of essence, kinds and use of innovative technologies of studies in preparation of specialists on a record-keeping in higher establishments of formation of Ukraine. Determination of innovations is in-process exposed in relation to a pedagogical process. The widespread are considered in higher education of Ukraine innovative methods of studies. The signs of active studies are distinguished. Generalization of modern achievements of world practice is conducted in the field of higher education. An author is expose a role and requirements to the modern accountant and advantage of innovative methods of studies in preparation of specialists on a record-keeping.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5907

Відомості про авторів

К. В. Бурко

асистент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

K. V. Burko

assistant of Accounting Department of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Бурко К. В. Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6361 (дата звернення: 29.02.2024).

Burko, K. V. (2018), “Innovative technologies of studies are in preparation of specialists on record-keeping”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6361 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.