EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Д. В. Бабич, В. Д. Бабич, Т. В. Шлома

УДК: 330.322.5

Д. В. Бабич, В. Д. Бабич, Т. В. Шлома

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

Ціль даного дослідження полягає у визначенні місця і ролі інвестиційної діяльності у розвитку національної економіки, а також ефективної інвестиційної політики, та обґрунтуванні напрямів формування сучасного механізму залучення іноземних інвестицій в Україні.
На підставі узагальнення наукових підходів, та аналізу досліджень і публікацій визначено, що інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого потенціалу. Визначено основні причини зниження обсягів інвестицій в економіку України та з'ясовано, що спад в інвестиціях позначився на більшості секторів економіки, адже нестабільна економічна і політична ситуація, яка склалася на сьогодні, дещо ускладнює інвестиційну діяльність як в країні, так і за її межами.
Визначено, що механізм регулювання інвестиційних процесів повинен органічно поєднувати ті форми регулювання, що мають стимулюючий характер. Формування механізму регулювання інвестиційними процесами підтверджує необхідність участі та посилення ролі регіональних владних інституцій у забезпеченні інноваційного розвитку. Обгрунтовано що механізм залучення іноземних інвестицій – це сукупність методів, форм та важелів управління ефективним використанням інвестиційного потенціалу, що покликані активізувати інвестиційну діяльність, як у регіоні, так і на державному рівні.

D. V. Babych, V. D. Babych, T. V. Shloma

MECHANISM OF IMPROVING EFFICIENCY ATTRIBUTION OF INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The Goal of this study is to determine the place and role of investment activity in the development of the national economy, as well as effective investment policy, and to justify the development of a modern mechanism for attracting foreign investment to Ukraine.
Based on the generalization of scientific approaches and analysis of research and publications, it is determined that investments are those economic resources that are aimed to increas the real capital of a society, which means increasing or modernizing the production potential. The main reasons of lowering the volume of investments into the Ukrainian economy are determined, and it has been found that the decline in investments has affected most sectors of economy, because unstable economic and political situation that has developed for today is making investment activity both in the country and out f its limits quite comlecated. It is determined that the mechanism of regulation of investment processes should organically combine those forms of regulation, which have a stimulating character. The formimg of the investment processes regulation mechanism confirms the necessity of participation and strengthening the role of regional authorities in providing innovative development. It is substantiated that the mechanism of foreign investments attraction - is a set of methods, forms and levers of management of the effective use of investment potential, which are used to intensify investment activity both at the regional and at the state level.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6123

Відомості про авторів

Д. В. Бабич

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту харківського інституту фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету, м. Харків

D. V. Babych

Doctor of Economics, Professor, Chair of Management, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv National Economic and Trade University, Khar'kiv


В. Д. Бабич

студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

V. D. Babych

Student, Kharkiv National University of the name V.N. Karazin, Kharkiv


Т. В. Шлома

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

T. V. Shloma

Student, Kharkiv National University of the name V.N. Karazin, Kharkiv

Як цитувати статтю

Бабич Д. В., Бабич В. Д., Шлома Т. В. Механізм підвищення ефективності залучення інвестицій в економіку України. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6363 (дата звернення: 01.03.2024).

Babych, D. V., Babych, V. D. and Shloma, T. V. (2018), “Mechanism of improving efficiency attribution of investments in the economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6363 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.