ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СКФ УКРАЇНА» | В М Марченко | Ефективна економіка №5 2018

Ефективна економіка № 5, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СКФ УКРАЇНА»
В. М. Марченко, А. І. Бондар

УДК: 330.1

В. М. Марченко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

А. І. Бондар

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СКФ УКРАЇНА»

V. М. Marchenko

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. I. Bondar

Masters, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

EVALUATION OF FINANCIAL CAPACITY FOR EXAMPLE ENTERPRISE PJSC "SKF UKRAINE"

Стаття присвячена оцінюванню фінансового потенціалу підприємства, яке передбачає визначення наявних та можливих фінансових ресурсів з використанням індикаторів можливості та показників додаткового фінансування. Визначено рівень фінансового потенціалу на досліджуваному підприємстві та побудовано за результатами криву фінансового потенціалу. З’ясовано напрями підвищення фінансового потенціалу підприємства.

The article is devoted to the assessment of financial potential on the example of a real enterprise, which involves the definition of available and possible financial resources using indicators of opportunities and indicators of additional funding. The level of financial potential at the investigated enterprise is determined and is based on the results of the curve of financial potential. The directions of increase of financial potential of the enterprise are determined.