EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД
О. М. Могильний

УДК: 332.28

О. М. Могильний

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД

Анотація

Розкрито особливості формування правового й організаційно-економічного механізму державного регулювання орендних земельних відносин у сільському господарстві за останні 20 років трансформацій приватного аграрного сектора України. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового регулювання орендних земельних відносин та розкрито законодавчі новації у цій сфері. Висвітлено окремі результати соціологічних досліджень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Опрацьовано рекомендації, спрямовані на удосконалення системи державного регулювання орендних відносин з метою радикального підвищення добробуту власників земельних паїв, диверсифікації доходів сільських домогосподарств та збалансованого розвитку сільських територій.

O. M. Mogylnyj

STATE REGULATION OF RENTAL LAND RELATIONS: POLITICAL ECONOMYC APPROACH

Summary

The peculiarities of formation of legal and organizational-economic mechanism of state regulation of leased land relations in agriculture for the last 20 years of transformations of the private agricultural sector of Ukraine have been revealed. The current state of legal regulation of leased land relations is analyzed and legislative innovations in this area are disclosed. The separate results of sociological researches concerning the circulation of agricultural land are presented. Recommendations aimed at improving the system of state regulation of lease relations with the purpose of radical increase of the welfare of owners of land shares, diversification of incomes of rural households and balanced development of rural territories were worked out.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5714

Відомості про авторів

О. М. Могильний

д. е. н, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

O. M. Mogylnyj

octor of Economics, Professor in the Department of Theoretical and Applied Economics at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

Як цитувати статтю

Могильний О. М. Державне регулювання орендних земельних відносин: політекономічний підхід. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6365 (дата звернення: 29.02.2024).

Mogylnyj, O. M. (2018), “State regulation of rental land relations: political economyc approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6365 (Accessed 29 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.