EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

УДК 338

УДК 338.45: 005.35

 

Я. О. Ляшок,

д. е. н., доцент, в.о. ректора

ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” МОН України, м. Покровськ

 

Економічна складова соціальної відповідальності бізнесу

 

Ya. O. Lyashok,

doctor of sciences, associate professor,

аcting rector of SHEI “Donetsk National Technical University”Ministry of education and science of Ukraine, Pokrovsk

 

Economic component of social responsibility of business

 

В статті аналізується сутність поняття “соціальна відповідальність бізнесу” (СВБ) з економічної точки зору. Визначено погляди науковців на складові соціальної відповідальності бізнесу. Зазначено місце економічної складової в реалізації СВБ, яке обґрунтовується тим, що економічна є основою для СВБ, надаючи підґрунтя для можливості її втілення в діяльності компанії. Зауважено, що деякі вчені вважають бізнес соціально відповідальним за умови його прибутковості. Але дане бачення в сучасних умовах не отримує свого розвитку та окрім економічної виділяється також етична, моральна та юридична відповідальності. Визначено, що економічна складова також проявляється не лише в наданні засобів для реалізації СВБ, але й також в отриманні економічної вигоди для підприємства у вигляді переваг від реалізації СВБ.

 

The article analyzes the essence of the concept of “social responsibility of business” (CSR) from an economic point of view. The views of scientists on the components of social responsibility of business are determined. The place of the economic component in the implementation of CSR is indicated, which is substantiated by the fact that the economic basis is the basis for CSR, providing the basis for its realization in the company's activity. It is noted that some scientists consider the business to be socially responsible provided its profitability. But this vision does not receive its development in modern conditions, and in addition to economic, ethical, moral and legal responsibility is also allocated. It is determined that the economic component also manifests itself not only in the provision of means for the implementation of CSR, but also in obtaining economic benefits for the enterprise in the form of benefits from the CSR realization.

 

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, рентабельність підприємства, економічна відповідальність, етична відповідальність, юридична відповідальність, соціальні норми.

 

Key words: social responsibility of business, profitability of enterprise, economic responsibility, ethical responsibility, legal responsibility, social norms.

 

 

Постановка проблеми. Соціальна відповідальність бізнесу стає все більш вагомою частиною роботи великих підприємств та невід’ємною складовою іноземних компаній, які функціонують на ринку України. Але в державі існують певні перешкоди для масштабного розвитку СВБ, що вже було досліджено в попередніх роботах автора та які визначають напрями дій органів державної влади для вирішення існуючих проблем. Основним в цьому стає формування системи соціально-відповідального підприємництва на національному рівні, що зробить підвалини для розвитку держави загального добробуту. Проблемою в цьому стає багатогранність СВБ та розуміння цього поняття як соціальне, що власниками компаній не відноситься до підприємницької діяльності. Тому, важливим є висвітлення економічної складової СВБ для підприємців для введення її в діяльність компанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Предметом свого наукового дослідження соціальну відповідальність бізнесу зробили С. О. Гудзинський, А. Керролл, А. М. Колот, В. В. Кузяк, В. О. Стойка, М. Фрідмен, А. Хімченко, які в своїх наукових дослідженнях розглядали сутність цього поняття та його складові. Але невирішеною є проблема визначення саме економічної складової, як вагомого елемента СВБ поряд із етичною, юридичною та іншими відповідальністю.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення економічної складової соціальної відповідальності бізнесу для підвищення рівня розуміння сутності цього поняття та використання в підприємницькій діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальна відповідальність бізнесу за своєю сутністю є відповідальністю компаній перед суспільством за результати своєї діяльності. Ця відповідальність може проявлятись в декількох напрямках: перед персоналом – дотримання прав працівників, виплата заробітної плати, розвиток персоналу; перед споживачами – виробництво якісної продукції; перед суспільством – охорона навколишнього середовища тощо. Тобто, сфер прояву СВБ достатньо багато. В цілому, можна сказати, що вона включає в себе як етичну, так і юридичну, екологічну та економічну відповідальності. В цьому й проявляється багатогранність цього поняття. Саме через це багатьма підприємцями СВБ сприймається як діяльність із забезпечення етичними та юридичними нормами працівників, споживачів та суспільство взагалі, хоча це не в повній мірі відображає його сутність. Соціальна відповідальність є економічною категорією, яка проявляється в забезпеченні рентабельності роботи підприємства та певного рівня життя працівників компанії.

Ще А. Керролл представляв модель СВБ у вигляді піраміди із 4-ма видами відповідальності: економічною (яка лежить в основі СВБ), правової, етичної та філантропічної (дискреційної). Економічна відповідальність виступає базовою функцією компанії та спрямована на задоволення потреб споживачів та отримання прибутку компаніями. Тобто, компанія, яка є прибутковою, вже можна вважати соціально-відповідальною, що може бути пояснено наступним механізмом: компанія, яка отримує прибуток, сплачує з нього податки та виплачує заробітну плату. У випадку, коли компанії не є прибутковою, то й податки не можуть бути сплачені та працівники потерпають від заборгованості із заробітної плати. Саме тому, можна вважати, що прибутковість компанії вже є соціальною відповідальністю цієї компанії.

Правова відповідальність проявляється в додержанні усіх правових вимог та норм законодавства, яке стосується сфери діяльності компанії. Етична відповідальність може бути простежена в дотриманні норм суспільства та моралі, які не мають нормативно-правового закріплення. Філантропічна відповідальність – виступає найвищим рівнем СВБ – характеризується добровільною участю підприємств в реалізації соціально-значущих програм та формуванні нової якості життя суспільства [1]. Таким чином, із дослідження Колота А. А., на основі А. Керролла, можна зробити висновок, що в основі СВБ будь-якого підприємства лежить не етична та правова відповідальності, а саме економічна, як основа соціальної відповідальності підприємництва, що засноване на отриманні компанією прибутку та формуванні задоволеності потреб споживачів.

Однак Левченко О. П. зауважує, що відповідальність є соціальною, оскільки у відносинах між людьми та їх групами відповідальність реалізується у міжособистісних відносинах через взаємозв’язок та взаємозалежність. Вона виникла як аспект суспільних відносин, разом з утворенням суспільства, і впродовж всієї історії виступає як один з чинників управління та регуляції поведінки людини у процесі діяльності. Разом із розвитком суспільства і адекватних йому соціальних правил і норм та відповідних соціальних, правових, політичних, економічних інститутів, які регулюють поведінку людини, розвивається і поняття соціальної відповідальності [2, с. 50]. Тобто, він бачить цю категорію більш соціальною, аніж економічною. Хоча й зазначає, що розвиток економічних інститутів вплинув на розвиток самого поняття.

Інший дослідник – Хімченко А. – запропонував авторський погляд на сутність СВБ, на основі чого можна виокремити економічну складову поняття: вчений виділив декілька підходів до визначення сутності СВБ.

1. Інструментальний підхід, згідно якого підприємство виступає інструментом для створення багатства, а вся його соціальна діяльність спрямована на досягнення економічного результату. Діючи таким чином, організація виконує свою економічну функцію, виробляючи товари та послуги, необхідні для суспільства та створюючи при цьому робочі місця і забезпечуючи максимізацію прибутку для акціонерів. Деякі сучасні дослідники, прихильники інструментального підходу, наголошують на тому, що лише максимізація прибутку у довгостроковій перспективі визначає справжню відповідальність бізнесу, оскільки подібний підхід дозволяє поєднати інтереси як акціонерів, так і інших зацікавлених сторін. Основним прихильником такого підходу був відомий економіст М. Фрідмен, який стверджував, що підприємство вже є соціально-відповідальним, якщо воно є прибутковим. Згідно цього підходу СВБ є за своєю суттю повністю економічним поняттям, тому що спрямоване на підвищення прибутку підприємства і в цьому вбачається його соціальна відповідальність.

2. Підхід з позиції політичного впливу, який базується на тому, що підприємства мають здатність впливати на суспільство, і через те повинні відповідально використовувати цю здатність. При цьому під соціальною силою розуміють здатність впливати на результати важливих суспільних процесів з метою вирішення суспільних проблем незалежно від політичних інститутів.

3. Підхід з позиції соціальних вимог, згідно якого підприємство має зосереджувати свою діяльність на визначенні соціальних вимог суспільства та відповіді на них, сприяючи тим самим посиленню своїх позицій.

4. Підхід з позиції етики, головною особливістю якого є те, що в його основі лежить ідея етичного обов’язку бізнесу та окремих менеджерів перед суспільством [3, с. 168]. Згідно цього, Хімченко А. виділив авторський погляд на визначення сутності СВБ, але важко визначити який з них повністю розкриває це поняття, більш вірним вважається поєднання їх, тому що СВБ в себе включає як економічну складову, так і політичну, моральну, етичну.

Так само, Хімченко А., засновуючись на роботах Спиридонова Д. Ю., наводить напрями реалізації СВБ, де виділяє екологічну, суспільну, трудову та економічну відповідальності [3, с. 171]. Де економічна розглядається як створення умов для забезпечення фінансової стабільності та економічного розвитку корпорації, забезпечення його прибутковості та високого рівня рентабельності. Тут прослідковується також важлива частина економічної складової, так як вона проявляється як в самій основі відповідальності та переваги від реалізації СВБ також можуть бути економічними.

Для обґрунтування важливості економічної складової в СВБ звернемось знову до однієї із концепцій соціальної відповідальності – концепції економічної відповідальності, засновником якої є М. Фрідмен, про якого було згадано вище. Так, згідно його концепції, економічна відповідальність підприємства зводиться виключно до максимізації прибутку. Діяльність підприємства повинна бути спрямована на отримання прибутку та його максимізацію з дотриманням діючого законодавства країни. Однак в економічно розвинутих країнах таке трактування концепції економічної відповідальності піддають критиці. На практиці дотримання тези про прагнення до максимізації прибутку як єдиного зобов’язання перед суспільством, призводить до негативних наслідків для самого підприємства [4]. Отже, теоретиками економічної думки була спроба звести СВБ лише до економічної відповідальності, але це не отримало свого поширення: науковці зауважують, що лише економічний бік СВБ не є єдиним зобов’язанням перед суспільством. Вони бачать в цьому загрозу, в першу чергу, для самого підприємства. Але не можна не зауважити, що саме економічний бік соціальної відповідальності робить можливим її втілення в життя, створюючи підґрунтя для легального ведення бізнесу, своєчасної оплати праці та оплати гідного рівня заробітної плати, підвищуючи якість продукції тощо.

Стойка В. О. зауважує, що завдання малого підприємництва полягає у створенні гідно оплачуваних робочих місць, формуванні середнього класу, школи ініціативи. Завдання середнього бізнесу полягає у забезпеченні розвитку міста, області чи регіону. Великий бізнес, який створює робочі місця сотням тисяч людей, відповідальний як за їх матеріальне благополуччя, умови їх розвитку, так і за розвиток великих регіонів і країни в цілому. Основою соціальної відповідальності бізнесу є оцінка комерційної діяльності компанії з метою визначення її загального впливу на суспільство [5]. Виходячи із думки цього науковця, можна дійти висновку, що для кожного рівня підприємств важливим є забезпечення соціально-економічного розвитку як власного персоналу, так і міста, області чи регіону, де підприємство функціонує. Також Стойка В. О. пропонує оцінювати комерційну діяльність компанії для визначення рівня впливу, що воно здійснює на розвиток суспільства, що є прямим виявом економічної складової соціальної відповідальності бізнесу. Тобто, важливим є не тільки дотримання соціальних норм, етики та юридичних прав, але й розвиток бізнесу для забезпечення розвитку громади.

Крім того, економічна складова СВБ може проявлятись не тільки в самому її сенсі, але й в результативності від її реалізації. Так, Гудзинський С. О. бачить економічну складову також у вигляді економічної вигоди, яку отримує підприємство. Присутність економічної вигоди, за ним, проглядається в контексті саме отримання конкурентних переваг для суб’єкта реалізації соціальної відповідальності як її кінцевого результату, який, зокрема, полягає у: створенні репутаційного капіталу та зростання заінтересованості інвесторів; доступі до нових джерел фінансування та інвестиційних фондів; доступу до нових ринків збуту; підвищенні вартості нематеріальних активів; опосередкованому зростанні прибутків завдяки покращанню якості управління людськими ресурсами та ефективності [6, с. 66]. Тобто, у висновок можна казати про отримання економічної вигоди від реалізації СВБ на власному підприємстві, що може бути проявлена в декількох напрямах і мати позитивний результат у підвищенні прибутку підприємства – досягненні основної мети будь-якого комерційного підприємств. Згідно цього можна говорити не тільки про саму економічну основу соціальної відповідальності бізнесу, але й про економічний результат її реалізації, хоча й передбачається саме соціальний ефект. В цьому бачиться дуальність поняття СВБ для підприємства, держави та суспільства в цілому.

Висновки. Отже, проведений аналіз теоретичних поглядів на соціальну відповідальність  бізнесу дав змогу зробити висновки. Так, для реалізації соціальної відповідальності підприємствами необхідним є забезпечення фінансової основи для цього. Окрім того, для того щоб підприємство вважалось соціально-відповідальним важливим є не тільки дотримання норм юридичних, трудових, етичних, моральних, але й економічної – максимізація прибутку, збільшення рентабельності роботи підприємства. Деякі вчені (М. Фрідмен) вважав це головним проявом соціальної відповідальності компанії, але за сучасних умов розвитку економічної думки, цей погляд не отримав розвитку й соціальна відповідальність, окрім економічної включає в себе й юридичну, етичну, моральну тощо.

Важливість економічної відповідальності в рамках соціальної обумовлюється тим, що саме вона дає підґрунтя для – економічні засоби – для реалізації СВБ, тому що підвищення якості продукції, рівня життя працівників та суспільства є не можливим без економічних коштів для цього, що й обумовлює необхідність підприємства бути прибутковим та рентабельним. Але не тільки в цьому проявляється економічна складова СВБ. Як вже було згадано, економічна складова також може проявлятись у вигляди економічних вигід, що отримує підприємство. Так, підприємство має як прямий вплив на свою прибутковість (у вигляді збільшення числа споживачів, підвищення інвестиційної привабливості), так і опосередкований (зростання конкурентоспроможності продукції, покращення іміджу компанії). Висвітлення перед власниками підприємств переваг у вигляді підвищення прибутковості та покращення іміджу підприємства, тобто економічної сторони СВБ, підвищить розвиток соціальної відповідальності серед українських компаній.

 

Література.

1. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А. М. Колот // Економічна теорія. - 2013. - № 4. - С. 5-26. 

2. Левченко О. П. Сутність поняття “корпоративна соціальна відповідальність (КСВ)” / О. П. Левченко // Економіка транспортного комплексу. - 2014. - Вип. 24. - С. 39-54.

3. Хімченко А. Соціальні та економічні аспекти функціонування корпорацій / А. Хімченко // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2 (22). — С. 168-172.

4. Кузяк В.В. Концепції соціальної відповідальності бізнесу / В.В. Кузяк, Н.Р. Стасюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — С. 231-232.

5. Стойка В.О. Соціальна відповідальність бізнесу – важлива складова агропродовольчого ринку / В.О. Стойка // Економіка харчової промисловості. – No 4 (24). – 2014. – С. 79-84.

6. Гудзинський С. О.  Соціальна відповідальність бізнесу: її сутність та роль в регулюванні зайнятості / С. О. Гудзинський. -   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). -  № 2 (22), т. 2 / за ред. М. Ф. Кропивка. - 2013. – С. 63-72.

 

References.

1. Kolot, A. M. (2013), “Corporate Social Responsibility: Evolution and Development of Theoretical Views”, Ekonomichna teoriya, vol. 4, pp. 5-26. 

2. Levchenko, O. P. (2014), “The essence of the notion of corporate social responsibility (CSR)”, Ekonomika transportnoho kompleksu, vyp. 24, pp. 39-54.

3. Khimchenko, A. (2012), “Social and economic aspects of the functioning of corporations”, Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, vol. 2 (22), pp. 168-172.

4. Kuzyak, V.V. and Stasyuk, N.R (2012), “Concepts of Corporate Social Responsibility”, Tezy dop. IKH Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Conference proceedings of the ІХ Intern. science-practice Conf], Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu [Marketing and logistics in the management system], Lʹvivska politekhnikf, pp. 231-232.

5. Stoyka, V.O. (2014), “Social responsibility of business - an important component of the agro-food market”, Ekonomika kharchovoyi promyslovosti, Vol. 4 (24), pp. 79-84. 

6. Hudzynsʹkyy,  S. O.  (2013), “Social responsibility of business: its essence and role in regulation of employment”, Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 2 (22), t. 2, pp. 63-72.

 

Стаття надійшла до редакції 20.04.2017 р.