EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
М. П. Мартинюк

УДК: 332.64

М. П. Мартинюк

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих методичних підходів до визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Проаналізовано нові методичні підходи до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що ґрунтується на сучасній інформаційній основі, у результаті чого встановлено, що в нинішніх умовах економічного розвитку найбільш прийнятним є методологічний підхід, який передбачає застосування нормативних показників урожайності (за природною родючістю) і нормативних виробничих витрат (за технологічними картами). Встановлено, що через недоступність даних щодо нормативної (природної) урожайності, яка покладена в основу розрахунку нормативної грошової оцінки за новим методичним підходом, можливості застосування даного підходу є обмеженими. Запропоновано алгоритм визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яку пропонується проводити окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення, який враховує бал бонітету агровиробничих груп ґрунтів за природно-сільськогосподарськими районами, сучасний економічний стан суб’єктів господарювання, термін капіталізації на рівні 25 років, реальні зміни в економіці за п’ять попередніх років та темп економічного зростання на рівні 1,94%, передбачений за методиками Світового банку для країн, що розвиваються.

M. P. Martyniuk

IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATE LAND FOR AGRICULTURAL APPOINTMENTS

Summary

The article substantiates the need to improve existing methodical approaches to the definition of normative monetary valuation of agricultural land. The new methodical approaches to the normative monetary valuation of agricultural land, based on the modern information basis, have been analyzed. As a result, it has been established that in the current conditions of economic development, the most appropriate methodological approach is to apply normative indicators of yield (by natural fertility) and standard production costs (for technological cards). It is established that due to the unavailability of data on normative (natural) productivity, which is the basis for the calculation of normative monetary valuation under the new methodological approach, the possibilities of using this approach are limited. The algorithm of determining the normative monetary valuation of agricultural land proposed for separate agricultural land (arable land, perennial plantations, hayfields, pastures, reeds) and non-agricultural lands on agricultural lands, which takes into account the score of the agronomic groups of soils for natural and agricultural areas, is proposed. modern economic condition of economic entities, capitalization at the level of 25 years, real changes In the economy over the past five years, and the economic growth rate of 1.94%, provided by the World Bank's methodology for developing countries.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6023

Відомості про авторів

М. П. Мартинюк

здобувач, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”

M. P. Martyniuk

competitor of a scientific degree, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Мартинюк М. П. Удосконалення методичних підходів до оцінки земель сільськогосподарського призначення. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6370 (дата звернення: 01.03.2024).

Martyniuk, M. P. (2018), “Improvement of methodical approaches to estimate land for agricultural appointments”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6370 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.