EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ
І. В. Домінова

УДК: 336.717

І. В. Домінова

МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ

Анотація

Визначено актуальність дослідження методів мінімізації операційних ризиків електронного банкінгу за допомогою аутсорсингу. Мета статті полягає у дослідженні доцільності та ефективності співпраці банківських установ із аутсорсинговими компаніями з метою мінімізації операційних ризиків у процесі впровадження та удосконалення форм електронного банківського обслуговування. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці учених було сформовано основні переваги та недоліки співпраці банківських установ із ІТ-аутсорсинговими компаніями. У результаті аналізу структури та обсягів ІТ-бюджетів банків України було обґрунтовано необхідність співпраці банків із аутсорсинговими компаніями для мінімізації операційних ризиків та виокремлено три етапи співпраці банків з аутсорсинговими компаніями у процесі впровадження та удосконалення форм електронного банкінгу, а також запропонована методика оцінки доцільності та необхідності співпраці банку з аутсорсинговою компанією.

I. V. Dominova

THE MINIMIZATION METHODS OF ELECTRONIC BANKING OPERATIONAL RISKS THROUGH OUTSOURCING

Summary

The urgency of research the minimization methods of electronic banking operational risks through outsourcing is determined. The purpose of the paper is to investigate the feasibility and effectiveness of cooperation between banking institutions and outsourcing companies in order to minimize operational risks in the process of introduction and improvement of forms of electronic banking services. The main advantages and disadvantages of cooperation between banking institutions and IT outsourcing companies were formed in consequence of analyzing, systematizing and generalizing scientific works of scientists. As a result of the analysis of the structure and volumes of IT budgets of Ukrainian banks, the necessity of cooperation of banks with outsourcing companies to minimize operational risks was substantiated, and three stages of cooperation of banks with outsourcing companies in the process of implementation and improvement of forms of electronic banking were outlined, as well as a methodology for assessing expediency and necessity of cooperation bank with an outsourcing company was proposed.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3768

Відомості про авторів

І. В. Домінова

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

I. V. Dominova

Postgraduate Student of the Department of Banking Management Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Домінова І. В. Методи зниження операційних ризиків електронного банкінгу за допомогою аутсорсингу. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6373 (дата звернення: 20.05.2022).

Dominova, I. V. (2018), “The minimization methods of electronic banking operational risks through outsourcing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6373 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.