EnglishНа русском

Ефективна економіка № 12, 2017

УДК 332.12

 

І. В. Заблодська,

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

М. В. Плетньов,

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

Д. В. Заблодська,

аспірат Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 

I. V. Zablodska,

docent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

M. V. Pletniov,

Ph.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department,

Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city

D. V. Zablodska,

Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

 

THE RESULTS OF MONITORING FOR THE EDUCATIONAL SERVICES  MARKET UNDER CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: REGIONAL ASPECT

 

В статті подано результати моніторингу сучасного ринку освітніх послуг в динаміці за останні тридцять років. Подано динаміку змін кількості ВНЗ, студентів, фахівців, аспірантів та докторантів протягом 1990 – 2017 років. Визначено, що пік розвитку системи вищої освіти України приходився саме на початок століття, на перші п’ятнадцять років. Опрацьовано результати роботи аспірантури та докторантури по регіонах у 2017 році. Визначено регіони України, які мають найвищий рвань ефективності роботи аспірантури та докторантури. Констатовано, що сучасна ефективності функціонування аспірантури та докторантури у регіонах України суттєво відрізняється. Проте зауважено, що доцільність й ефективність функціонування аспірантури та докторантури у регіонах України має визначатися з урахуванням спеціалізації регіонів. Визначено, що система освіти сучасної України стратегічно має євроінтеграційний вектор розвитку, проте європейські цінності ще остаточно не сформовані.

 

The article presents the results of monitoring the current market of educational services in the dynamics over the past thirty years. Dynamics of changes in the number of higher education institutions, students, specialists, graduate students and doctoral students during 1990 - 2017 has been submitted. It is determined that the peak of development of the higher education system in Ukraine fell precisely at the beginning of the century, the first fifteen years. The results of postgraduate and doctoral studies by regions in 2017 are processed. The regions of Ukraine, which have the highest durability of postgraduate and post-doctoral work efficiency, are determined. It was ascertained that the modern effectiveness of the functioning of postgraduate and doctoral studies in the regions of Ukraine is significantly different. However, it is noted that the expediency and effectiveness of the functioning of postgraduate and doctoral studies in the regions of Ukraine should be determined taking into account the specialization of the regions. It is determined that the education system in modern Ukraine strategically has European integration development vector, but European values are not yet fully formed.

 

Ключові слова: моніторинг, ринку освітніх послуг, аспірантура, докторантура, євроінтеграція.

 

Keywords: monitoring, market of educational services, postgraduate study, doctoral studies, eurointegration.

 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень та публікацій.

Розвиток ринку освітніх послуг в Україні зараз має відмінні особливості через проведення реформ та перетворень системи вищої совіти, оскільки саме вона потребує трансформації та уваги як з боку фахівців так і збоку науковців. У цьому зв’язку проведення моніторингу ринку освітніх послуг завжди залишатиметься актуальним питанням, особливо напередодні вступної компанії за умов Євроінтеграції.

Проблемами вищої освіти замаються багато вчених та науковців, серед яких слід виокремити дослідження Загірняка Д.М., які було присвячено методологічним засадам академічної чесності вищого навчального закладу та ринку освітніх послуг [1]. Окрім того дуже багато публікацій з цього приводу мають співробітники Міністерства освіти і науки України [2], проте результати моніторингу ринку освітніх послуг завжди викликають цікавість та інтерес. Щодо наслідків Євроінтеграції, то викликає повагу результати наукових досліджень Євсєєвой О.О. [3]. Отже, проблему проведення моніторингу сучасного ринку освітніх послуг в динаміці не можна вважати вирішеним, тому необхідні подальші дослідження за обраною темою.

Метою даної статті є висвітлення результатів проведення моніторингу ринку освітніх послуг в динаміці враховуючи регіональний аспект та вимоги Євроінтеграції .

Виклад основного матеріалу. Моніторинг сучасного ринку освітніх послуг в динаміці має сенс проводити на підставі статистичних даних починаючи з 1990 року [4].

На рис 1. подано динаміку змін кількості ВНЗ, студентів, фахівців, аспірантів та докторантів протягом 1990 – 2017 років. Дані свідчать, що пік розвитку системи вищої освіти України приходився саме на початок століття, з 2001 по 2014 роки. Саме у цей період збільшилася кількість студентів ВНЗ III- IV рівнів акредитації та кількість аспірантів і докторантів.

 

 

Рис. 1. Динаміка змін кількості ВНЗ, студентів, фахівців, аспірантів та докторантів протягом 1990 – 2017 років 

 

У 2017 році підготовку аспірантів та докторантів здійснювали відповідно 475 та 277 вищих навчальних закладів і наукових установ. Кількість аспірантів та докторантів, що здобували вищу освіту в цих закладах, становила 24,8 тис. осіб та 1,6 тис. осіб відповідно. У таблиці 1 подано результати роботи аспірантури та докторантури по регіонах [5].

 

Таблиця 1.

Робота аспірантури та докторантури по регіонах у 2017 році

 

Аспірантура

Докторантура

Кількість закладів, які здійснюють підготовку аспірантів, од

Кількість аспірантів, осіб

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру

Кількість закладів, які здійснюють підготовку докторантів,

од

Кількість докторантів,

осіб

Кількість осіб, які закінчили докторантуру

усього

у т.ч. із захистом дисертації

усього

у т.ч. із захистом дисертації

Україна

475

24786

6087

1438

277

1646

543

153

Вінницька

7

599

152

37

5

22

10

2

Волинська

2

279

93

27

2

11

8

3

Дніпропетровська

29

1299

290

35

17

66

22

4

Донецька

9

254

75

13

6

19

6

Житомирська

5

224

63

14

3

18

7

2

Закарпатська

3

425

59

6

1

20

3

1

Запорізька

11

909

184

72

8

81

29

14

Івано-Франківська

4

488

114

24

4

39

10

2

Київська

10

356

91

13

6

25

11

1

Кіровоградська

2

126

27

2

2

10

3

1

Луганська

5

243

72

13

3

25

11

4

Львівська

32

2041

498

158

21

133

48

18

Миколаївська

5

174

59

12

4

21

9

3

Одеська

24

1674

451

68

16

83

22

5

Полтавська

7

497

117

16

6

28

9

2

Рівненська

4

269

58

11

3

7

2

Сумська

5

596

139

11

5

30

6

1

Тернопільська

5

455

70

34

3

31

6

1

Харківська

64

3168

775

212

40

212

60

19

Херсонська

8

364

71

7

5

30

7

Хмельницька

6

411

79

31

4

24

7

3

Черкаська

6

346

98

13

4

29

12

4

Чернівецька

5

205

63

25

3

18

12

4

Чернігівська

4

203

49

10

2

20

1

1

м.Київ

213

9181

2340

574

104

644

222

58

 

У 2017 році було випущено 6087 аспірантів та 543 докторанти. Із загальної кількості випущених тільки кожний четвертий аспірант і кожний третій докторант захистили дисертацію.

Моніторинг охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. Враховуючи регіональний аспект слід зауважити, що найбільш потужний ринок освітніх послуг мають регіони, що готують більше науковців, таблиця 2.

 

Таблиця 2.

Робота аспірантури та докторантури у найкращих регіонах в 2017 році [4]

 

Аспірантура

Докторантура

Кількість закладів, які здійснюють підготовку аспірантів, од

Кількість аспірантів, осіб

Кількість осіб, які закінчили аспірантуру

Кількість закладів, які здійснюють підготовку докторантів,

од

Кількість докторантів,

осіб

Кількість осіб, які закінчили докторантуру

усього

у т.ч. із захистом дисертації

усього

у т.ч. із захистом дисертації

Україна

475

24786

6087

1438

277

1646

543

153

Запорізька

11

909

184

72

8

81

29

14

Львівська

32

2041

498

158

21

133

48

18

Харківська

64

3168

775

212

40

212

60

19

м.Київ

213

9181

2340

574

104

644

222

58

 

Тобто одна третина науковців готується у трьох областях та у м. Києві. Це нажаль дуже погана ситуація тому, що інші регіони України не використовують свій потенціал ринку освітніх послуг. Через така ситуацію може виникати питання щодо доцільності та ефективності функціонування аспірантури та докторантури у регіонах України. Пороте слід зауважити, що це питання має не тільки кількісну, але і якісну характеристику. Тобто слід враховувати спеціалізацію аспірантури та докторантури, пріоритетність видів економічної діяльності регіонів, тощо.

Починаючи з 2014 року система освіти сучасної України стратегічно має євроінтеграційний вектор розвитку, оскільки створюється європейський простір вищої освіти, в якому вузам відводиться центральна роль у розвитку європейського культурного виміру, у стимулюванні соціально-економічного розвитку регіонів. Сам навчально-виховний процес, його механізми й закономірності становлять відносно самостійну сферу громадського життя. Соціально-економічні аспекти в ньому є ніби вищим поверхом, де визначаються стратегічні цілі освітнього комплексу, вихідні цінності та методологічні позиції. Основний же зміст навчально-виховного процесу - це вирішення приватних і конкретних завдань: навчити кого-небудь читати, писати, добувати квадратні корені, розбиратися в географічних картах, доводити теореми, користуватися персональним комп'ютером, включатися в колективну роботу, виконувати в разі необхідності роль лідера, дотримуватися правил поведінки в навчальному закладі і суспільстві тощо. Разом з тим вирішуються і морально-психологічні завдання: у виховуваних долаються або послаблюються негативні установки, утверджуються і міцніють позитивні, збагачується і підносяться потреби, розвиваються розумові і фізичні здібності [3,6]. Проте ці завдання та цінності ще мають бути вирішені та сформовані завдяки якісному надаванню освітніх послуг.

Висновки. Проведений моніторингу ринку освітніх послуг за 1990-2017 роки свідчить, що пік розвитку системи вищої освіти України приходився саме на початок століття, з 2001 по 2014 роки. Саме у цей період збільшилася кількість студентів ВНЗ III- IV рівнів акредитації та кількість аспірантів і докторантів. Проте сучасна ефективності функціонування аспірантури та докторантури у регіонах України суттєво відрізняється, що вимагає більш глибоких досліджень, особливо у взаємозв’язку з формуванням цінностей, які вимагає Євроінтеграція.

 

Література.

1. Загірняк Д.М. Методологічні засади академічної чесності вищого навчального закладу / Д. М. Загірняк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 157-159. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2015_1%2 81%29__27

2. Сайт Міністерства освіти та науки України - Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news?&type=posts&category_id=4&category=usi-novivninovini-oblastej

3. Євсєєва О.О. Розвиток освітнього комплексу України в умовах Євроінтеграції /О.О. Євсєєва //Вісник економіки транспорту і промисловості - № 53 - 2016 – С.141-146

4. Сайт Держаної служби статистики України - Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Методологічні положення Держаної служби статистики України - Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/377/ mp_osvita.zip

6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/ news/12/05/ 4455.pdf

 

References.

1. Zahirnyak D.M. (2015) The Methodological Principles of Academic Honesty of a Higher Educational Institution [Bulletin of the Kremenchug Mykhaylo Ostrogradsky National University]. Kremenchug, Ukrainy, Vip. 1 (1). P. 157-159.

2. Website of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2017) Access mode: https://mon.gov.ua/ua/news?&type=posts&category_id=4&category=usi-novivninovini-oblastej (Accessed 19 Dec 2017)

3. Yevseyeva O.O. (2016) Development of educational complex of Ukraine in the conditions of Eurointegration [Bulletin of the Economy of Transport and Industry ] Harkiv, Ukrainy, No. 53. P.141-146

4. Website of the State Statistics Service of Ukraine (2017)- Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 17 Dec 2017)

5. Methodological provisions of the State Statistics Service of Ukraine (2017) - Mode of access: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/377/ mp_osvita.zip (Accessed 18 Dec 2017)

6. National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021 (2017) Mode of access: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf (Accessed 16 Dec 2017)

 

Стаття надійшла до редакції 20.12.2017 р.