EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ І ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ
Д. О. Лазаренко, С. В. Сіренко

УДК: 347.77+65.011.42

Д. О. Лазаренко, С. В. Сіренко

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ І ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Анотація

В статті розглядаються проблеми формування інтелектуального капіталу та ефективного розпорядження об'єктами інтелектуальної власності. Розкриті правові аспекти ідентифікації і залучення інтелектуального капіталу до господарської діяльності сучасних суб'єктів господарювання. При написанні статті автори використовували деякі результати досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних економістів. Розглянуто досвід управління інтелектуальним капіталом провідних промислових підприємств України та Європи. Проаналізовано різні методи і підходи до ведення обліку об'єктів інтелектуальної власності. Запропоновано порядок проведення спеціалізованої експертизи з метою відповідності службового винаходу умовам патентоздатності. Представлені альтернативні управлінські рішення з приводу розпорядження результатами досліджень, спрямованих на формування інтелектуального капіталу підприємства. Розкрито шляхи використання запатентованих і незапатентованих об'єктів інтелектуальної власності. Запропоновано механізми вдосконалення використання об'єктів інтелектуальної власності на основі обліково-аналітичної інформації.

D. Lazarenko, S. Sirenko

INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT: ECONOMIC, LEGAL AND ACCOUNTING ASPECTS

Summary

The article deals with the problems of the formation of intellectual capital and efficient disposal of intellectual property objects. The legal aspects of identification and attraction of intellectual capital to the economic activity of modern business entities are disclosed. When writing the article, the authors used some of the results of research by well-known domestic and foreign economists. The experience of management of intellectual capital of the leading industrial enterprises of Ukraine and Europe is considered. Different methods and approaches to accounting of objects of intellectual property are analyzed. The procedure for holding a specialized examination is proposed in order to match the service invention with the requirements of patentability. The alternative managerial decisions concerning the disposal of research results aimed at forming the intellectual capital of the enterprise are presented. The ways of using patented and unpatented intellectual property objects are disclosed. The mechanisms of improvement of the use of intellectual property objects on the basis of accounting and analytical information are proposed.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2897

Відомості про авторів

Д. О. Лазаренко

д. е. н., професор, декан факультету психології, економіки та управління Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

D. Lazarenko

Dr.Sc.(Econ), Professor, Dean of the Faculty of Psychology, economics and management, Donbas State Pedagogical University, Slovyansk


С. В. Сіренко

ст. викладач кафедри обліку і аудиту Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

S. Sirenko

Senior Lecturer of the department of accounting and audit, Donbas State Pedagogical University, Slovyansk

Як цитувати статтю

Лазаренко Д. О., Сіренко С. В. Управління інтелектуальним капіталом: економіко-правові і облікові аспекти. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6378 (дата звернення: 05.03.2021).

Lazarenko, D. and Sirenko, S. (2018), “Intellectual capital management: economic, legal and accounting aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6378 (Accessed 05 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.