EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2011

УДК 330.322.5

 

В. В. Біба,

к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

 

А. С. Скрильник,

асистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

 

О. С. Полянський,

студент групи 402-ЕП, фінансово-економічного факультету, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

 

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

ESTIMATION OF POSSIBILITY OF BRINGING IN OF LOAN INVESTICIY-NIKH of RESOURCES by ENTERPRISES of SMALL BUSINESS In UKRAINE

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню процесів формування позикових інвестиційних ресурсів на підприємствах малого бізнесу, оцінки факторів, що негативно впливають на їх залучення та ефективне використання

 

The summary. The article is devoted research of processes of forming of loan investment resources on the enterprises of small business, estimation of factors which negatively influence on their bringing in and effective use

 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ресурси, позикові інвестиційні ресурси, проект, чистий прибуток, платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність

 

Key words: investments, investment resources, loan investment resources, project, net income, solvency, financial firmness, business activity, profitability

 

 

Вступ. Сучасні інвестиційні процеси на підприємствах малого бізнесу України характеризуються недостатнім обсягом наявних інвестиційних ресурсів, значною диспропорцією між обсягом вкладених інвестиційних ресурсів та реальних потреб економіки в них, обмеженого доступу більшості підприємств до більшості джерел фінансування інвестиційних процесів. Все це впливає висування жорстких умов щодо формування та використання ресурсів підприємств, особливо інвестиційних.

Провідні науковці-економісти, такі, як В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Т.В. Майорова, І.П. Мойсеєнко, А.А. Пересада [1, 2, 3], виділяють такі головними джерела формування інвестиційних ресурсів: власні, залучені і позикові.

Позитивною стороною використання власних інвестиційний ресурсів підприємствами малого бізнесу є те, що вони є найменш ризиковими, та за умови їх цільового використання не тільки підвищують рівень автономії підприємства та ефективності використання капіталу в цілому, а й забезпечують приріст інших видів інвестиційних ресурсів підприємств.

Залучені інвестиційні ресурси малих підприємств формуються за рахунок кредиторської заборгованості за видами; внески до статутного та інших фондів засновників; приріст заборгованості з оплати праці та інше. При цьому даний вид інвестиційних ресурсів є найбільш обмеженим для підприємств малого бізнесу, так як:

- організаційно-правова форма «акціонерне товариство» не притаманне малому бізнесу в Україні;

- великий відсоток тінізації економіки України, щодо оплати праці працівників малих підприємств.

Основною метою формування інвестиційних ресурсів підприємства є задоволення потреб у придбанні необхідних інвестиційних активів та оптимізація їх структури з позицій забезпечення ефективних результатів інвестиційної діяльності. З огляду на те, що протягом останніх років відбувається збільшення відсотка підприємств, що отримали збиток від операційної діяльності, які на кінець 2009 року становили 40% від загальної кількості підприємств малого бізнесу, і відповідно зменшення сум чистого прибутку, негативно впливає на обмеження їх власних інвестиційних ресурсів. Тому одним із основних джерел фінансування інвестиційних проектів та програм на сьогоднішній день є кредитні ресурси банків та інші позикові кошти, які підносяться до позикового капіталу підприємств.

Постановка задачі. Метою написання даної наукової статті є дослідження можливості залучення позикового капіталу на підприємства малого бізнесу за видами економічної діяльності на основі оцінки ключових показників їх кредитоспроможності протягом 2008-2009 років..

Результати. Під впливом фінансової кризи 2009-2010 років відбулося значне скорочення обсягів кредитування вітчизняними фінансовими установами інвестиційних проектів і програм розвитку малого бізнесу в Україні, при цьому процес кредитування став більш виваженим і прогніваним, за рахунок підвищення умов кредитування та методів оцінки кредитоспроможності.

Кредитоспроможність підприємства є багатоаспектним, комплексним поняттям, на рівень якого впливають велика кількість якісних і кількісних парламентів. Спираючись на Постанову НБУ “Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” № 279 від 06.07.2000, для виявлення галузевих особливостей діяльності підприємств за видами економічної діяльності, як перспективних позичальників кредитних продуктів, було проведено оцінку кредитоспроможності підприємств малого бізнесу за наступною групою показників: показники платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності [4].

В таблиці 1,2 наведено оцінку ключових показників кредитоспроможності підприємств малого бізнесу за видами економічної діяльності протягом 2008-2009 років [5,6].

Аналізуючи проведені розрахунки необхідно відмітити наступне.

1.               Розраховане значення коефіцієнтів покриття та абсолютної ліквідності свідчать про те, що більшості видам підприємств за економічної діяльність не характерне їх оптимальні значення, за винятком підприємств, що займаються фінансової діяльністю. Це пов’язано з тим, що:

-        у структурі активів підприємства переважають основні фонди, які частково сформовані за рахунок позикового капіталу;

-        окремі види економічної діяльності, такі як торгівля автомобілями, діяльність готелів, діяльність транспорту, діяльність пов’язана з операціями з нерухомості, охорона здоров’я та надання комунальних послуг мають неліквідний баланс, що пов’язано з тим, що значення даного показника у даних видах економічної діяльності менше 1.

-   за більшістю видами економічної діяльності прослідковується негативна тенденція погіршення даного показника, окрім сільськогосподарських та будівельних підприємств, що вплине на зменшення можливості отримання додаткових кредитних ресурсів;

-   за відсутністю можливості отримання кредитів під заставу оборотних коштів, що причинено їх низькою ліквідністю, підприємствам необхідно буде заставляти основні фонди, які в середньому по Україні мають знос на рівні 50%, що суттєво вплине на скорочення розмиру кредитів, які може надати фінансова установа.

2.               Розраховані показники фінансової стійкості підприємств малого бізнесу за видами економічної діяльності, свідчать про те, що у більшості їх значення негативно характеризують фінансову стійкість малого бізнесу. Це пов’язано з тим, що:

-   за винятком підприємств, що здійснюють фінансову діяльність, надають освітні та комунальні послуги, усі підприємства переважно працюють на позиковому капіталу, про що свідчить коефіцієнт автономії, мають негативну тенденції зменшення даного показника і значну невідповідність його нормативну значенню, що суттєво збільшує ризик їх банкрутства, особливо будівельні підприємства, оптово-роздрібні торгівельні підприємства та торгівля автомобілями і мотоциклами;

-   оберненим показником коефіцієнта автономії є коефіцієнт концентрації позикового капіталу, динаміка якого негативні для усіх малих підприємств, за винятком підприємств, що надають комунальні та індивідуальні послуги;

-   за винятком підприємств, що здійснюють фінансову діяльність та надають освітні послуги, оборотні засоби на усіх підприємствах малого бізнесу переважно сформовані за рахунок позикового капіталу, що негативно впливає на їх ліквідність.

 

Таблиця 1. Ключові показники кредитоспроможності вітчизняного малого бізнесу у 2009 році [розробка автора]

Види економічної діяльності

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт абсолютої ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

Коефіцієнт стійкості фінансуваня

Коефіцієнт оборотності активів

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Крефіцієнт рентабельності продажу

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Нормативне значення показника

2-3

0,2–0,25

> 0,5

> 0,5

< 0,5

> 0,1

0,8 – 0,9

2

2

2

0,1

0,1

Усього по малим підприємствам

1,104

0,193

0,296

0,188

0,810

-0,227

0,486

0,444

0,791

0,260

0,065

0,023

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1,381

0,072

0,401

0,397

0,664

-0,092

0,605

0,390

0,745

0,314

0,218

0,052

2

Промисловість

1,200

0,093

0,348

0,309

0,738

-0,017

0,472

0,598

0,956

0,335

0,041

0,017

3

Будівництво

1,211

0,139

0,195

0,589

0,880

-0,403

0,531

0,406

0,727

0,254

0,095

0,050

4

Оптова  та роздрібна торгівля; посередництво в оптовій торгівлі

1,045

0,149

0,162

0,208

0,975

-0,094

0,272

0,844

1,118

0,344

0,025

0,030

5

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

0,970

0,063

0,118

-0,152

0,929

-0,221

0,264

2,320

3,219

0,603

0,011

0,049

6

Діяльність готелів та ресторанів

0,844

0,237

0,371

-0,164

0,717

-0,928

0,623

0,451

1,411

0,382

0,044

0,013

7

Діяльність транспорту та зв’язку

0,976

0,171

0,353

-0,036

0,737

-0,387

0,528

0,704

1,522

0,438

0,053

0,026

8

Фінансова діяльність

2,134

0,457

0,533

0,632

0,514

0,275

0,702

0,074

0,115

0,078

0,958

0,033

9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання інших послуг

0,938

0,204

0,321

-0,086

0,798

-0,605

0,556

0,146

0,363

0,106

0,115

0,012

10

Освіта

1,628

0,370

0,719

0,233

0,299

0,283

0,754

1,350

3,554

1,568

0,056

0,026

11

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,917

0,422

0,339

-0,074

0,639

-1,346

0,694

0,541

1,801

0,569

0,046

0,017

12

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері туризму

0,883

0,161

0,558

-0,069

0,500

-0,638

0,702

0,388

1,451

0,426

0,056

0,010

 

 

Таблиця 2. Ключові показники кредитоспроможності вітчизняного малого бізнесу у 2008 році [розробка автора]

Види економічної діяльності

Коефіцієнт

покриття

Коефіцієнт абсолютої ліквідності

Коефіцієнт

автономії

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

Коефіцієнт стійкості фінансуваня

Коефіцієнт оборотності активів

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

Коефіцієн оборотності кредиторської заборгованості

Крефіцієнт рентабельності продажу

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

Нормативне значення показника

2-3

0,2–0,25

> 0,5

> 0,5

< 0,5

> 0,1

0,8 – 0,9

2

2

2

0,1

0,1

Усього по малим підприємствам

1,194

0,204

0,332

0,272

0,648

-0,180

0,532

0,619

1,129

1,544

0,059

0,110

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1,343

0,056

0,423

0,309

0,561

-0,098

0,613

0,420

0,863

1,435

0,243

0,241

2

Промисловість

1,300

0,087

0,391

0,367

0,599

0,037

0,519

0,848

1,233

1,768

0,044

0,076

3

Будівництво

1,198

0,134

0,192

0,481

0,755

-0,424

0,530

0,634

1,171

1,629

0,045

0,201

4

Оптова  та роздрібна торгівля; посередництво в оптовій торгівлі

1,068

0,147

0,182

0,261

0,813

-0,075

0,293

1,166

1,567

1,862

0,027

0,131

5

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

1,016

0,084

0,155

0,073

0,841

-0,140

0,283

1,863

2,870

3,844

0,008

0,076

6

Діяльність готелів та ресторанів

0,878

0,253

0,409

-0,109

0,586

-0,795

0,632

0,541

1,493

1,732

0,033

0,058

7

Діяльність транспорту та зв’язку

1,028

0,211

0,364

0,035

0,631

-0,347

0,545

0,744

1,469

1,985

0,065

0,129

8

Фінансова діяльність

2,484

0,488

0,553

0,716

0,413

0,331

0,732

0,096

0,161

0,449

0,799

0,192

9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання інших послуг

1,092

0,230

0,387

0,084

0,592

-0,558

0,645

0,204

0,543

0,718

0,131

0,057

10

Освіта

1,767

0,421

0,720

0,232

0,250

0,292

0,760

1,474

3,379

5,575

0,080

0,124

11

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1,140

0,473

0,415

0,097

0,500

-0,756

0,709

0,670

2,137

2,988

0,062

0,073

12

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері туризму

1,007

0,188

0,586

0,003

0,399

-0,424

0,722

0,457

1,669

2,333

0,060

0,045

 

 

3. Розглядаючи основі показники ділової активності малих підприємств за видами економічної діяльності необхідно відмітити наступне:

-   за винятком торгівельних підприємств та підприємств, що надають освітні послуги, необхідно відмітити негативну динаміку зменшення коефіцієнтів обертання, як активів в цілому, так і оборотних активів в тому числі, що в свою чергу впливає на збільшення періоду їх обертання; це пов’язано з тим, що на кінець 2009 року відбулося скорочення обсягів реалізованої продукції на більшості малих підприємств, що стало результатом зменшення купівельної спроможності їх споживачів;

-   у порівнянні з 2008 роком суттєво зменшився коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості малих підприємств. ,Так якщо у 2008 році більшість підприємств перевищували нормативне значення, у на кінець 2009 року у нормативному рівні оберталася кредиторська заборгованість тільки підприємств, що надають освітні послуги;

-   одним із основних чинників зменшення оборотності активів підприємства в цілому, є збільшення їх вартості на кінець 2009 року, при цьому даний приріст є у більшості негативним, так як відбувся за рахунок зростання вартості мало ліквідних активів, а саме дебіторської заборгованості.

4. Розглядаючи коефіцієнти рентабельності діяльності підприємств малого бізнесу за видами економічної діяльності необхідно відмітити наступне:

-  наявність негативної тенденції зменшення коефіцієнтів рентабельності протягом 2008-2009 років за окремими групами підприємств, обсяг чистого прибутку яких, суттєво скоротився протягом 2009 року;

-  зменшення сум власного капіталу підприємств малого бізнесу, спричинило зменшення коефіцієнта рентабельності його використання по всім малим підприємствам за видами економічної діяльності.

Висновок. Підсумовуючи проведені розрахунки ключових показників кредитоспроможності підприємств малого бізнесу за видами економічної діяльності можливо зробити наступні висновки.

По-перше більшість показників, що характеризують рівень кредитоспроможності підприємств малого бізнесу не перевищують нормативне значення, і мають негативну динаміку погіршення їх значення. Не безумовно вплине на рішення банків, або відмовити у фінансуванні, чи вимагати суттєвої застави та сплати великих страхових внесків.

По-друге необхідно відмітити значний потенціал щодо розвитку та залучення позикового капіталу підприємств, що здійснюють фінансову діяльність та надають освітні послуги, які мають запас фінансової міцності за рахунок формування капіталу підприємства з більшості за рахунок позикового капіталу.

По-третє необхідно відмітити, що хоча і більшість ключових показників кредитоспроможності малого бізнесу в Україні, негативно впливають на її підсумкову оцінку, позитивним є отримання коефіцієнтів рентабельності більше 0 протягом 2008-2009 років. Тобто під впливом суттєвих економічних змін в середині країни на фоні світової фінансової кризи, глобалізаційних процесів та тонізації економіки України, усі види економічної діяльності малих підприємств є прибутковими. При цьому за рахунок активізації державної політики, щодо фінансової підтримки малого бізнесу, через механізм гарантування чи компенсації відсотків по кредитним ресурсам, неодмінно збільшить їх привабливість, як об’єкта інвестування для вітчизняних і іноземних фінансових установ.

 

Література:

1. Інвестування: Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда; За заг. ред. Гриньової. – 2-ге вид., доопр. і доп. – Х.: Інжек, 2005. – 664 с.

2. Т.В. Майорова. Інвестиційна діяльність: підручник для студентів вищих навч. закладів; / Майорова Т.В.; – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

3. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.А. Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

4. Постанова НБУ “Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” № 279 від 06.07.2000.

5. Статистичний збірник „Діяльність суб’єктів малого підприємництва”. 2009 рік. Державний комітет статистики України - К. 2010.

6. Статистичний збірник „Діяльність малих підприємств”. 2008 рік. Державний комітет статистики України - К. 2009.

 Стаття надійшла до редакції 20.07.2011