EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

R&D-ПРОЕКТИ ЯК СПОСІБ ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Г. О. Дорошенко

УДК: 330.341

Г. О. Дорошенко

R&D-ПРОЕКТИ ЯК СПОСІБ ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Кожне підприємство, діяльність якого спрямована на довгострокове зростання, підвищення конкурентоспроможності, освоєння нових ринків та видів продукції проводить власну інноваційну діяльність та розробляє R&D (Research and Development) – проекти. Застосування R&D-проектів у діяльності організацій дозволяє останнім вирішити питання – підтримки виробництва, впровадження нової техніки та технології, захисту інформації та окремих об’єктів, дотримання стандартів та забезпечення екологічної безпеки, зниження собівартості продукції, що виготовляється, використання та продаж продукту інтелектуальної власності; створення нового бізнесу та продукту.
Метою цієї статті є визначення місця R&D-проектів у системі інноваційного менеджменту на підприємстві та розробка елементів системи управління R&D-проектами. Для досягнення поставленої мети у роботі вирішено наступні завдання:
- Оцінка стану макросередовища провадження інноваційної діяльності підприємства;
- Визначення місця R&D-проектів у системі управління інноваційною діяльністю;
- Надано пропозиції щодо формування структурних елементів системи управління R&D-проектами.

G. O. Doroshenko

R&D-PROJECTS AS THE WAY OF PROCEEDING INNOVATION ACTIVITY AT THE ENTERPRISE

Summary

Every company, whose activities are aimed for long-term growth, competitiveness, the development of new markets and products, carries out its own innovation activities and develops R&D (Research and Development) – projects. The use of R&D-projects in the activities of organizations allows the latter to solve the issue – supporting production, introduction of new equipment and technology, information security and individual facilities, compliance standards and environmental safety, reduce the cost of manufactured products, use and sale of intellectual property products; the creation of new business and product.
The aim of this article is to determine the place of the R&D-projects in the system of innovative management at the enterprise and the development elements of the management system of R&D-projects. To achieve this aim, the following tasks were solved:
- Assessment of the proceedings macro-environment of the innovation activity of the company;
- Determination of the place of R&D-projects in the innovation management system;
- The proposals on the formation of structural elements of the management system of R & D projects are given.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4276

Відомості про авторів

Г. О. Дорошенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

G. O. Doroshenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Management of Karazin National University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Дорошенко Г. О. R&d-проекти як спосіб провадження інноваційної діяльності на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6382 (дата звернення: 20.10.2021).

Doroshenko, G. O. (2018), “R&d-projects as the way of proceeding innovation activity at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6382 (Accessed 20 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.