КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ | М Ф Аверкина | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
М. Ф. Аверкина, О. О. Руднік

УДК: 657.1.011.56

М. Ф. Аверкина

д. е. н., професор Національного університету «Острозька академія»

О. О. Руднік

студентка економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

M. F. Averkyna

Doctor of Economics, Professor of the National University of Ostroh Academy

O. O. Rudnik

Student of the Economics Faculty of the National University "Ostroh Academy"

KEY ASPECTS OF AUTOMATED ACCOUNTING OF FIX ASSETS

У статті визначено сутність поняття «основні засоби». Проаналізовано ключові аспекти автоматизації обліку основних засобів. Автор зазначив найбільш використовувані комп’ютерні програми для вирішення облікових задач. Зокрема, автор проаналізував основні принципи роботи у програмі «1С:Підприємство». Автором було сформульовано переваги автоматизованої системи обліку основних засобів.

The article defines the essence of the concept of "fixed assets". The key aspects of automation of accounting of fixed assets are analyzed. The author noted the most used computer programs for solving accounting problems. In particular, the author analyzed the main principles of work in the program "1C: Enterprise". The author formulated the advantages of an automated accounting system of fixed assets.