EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗЕД - АКТИВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ
Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук

УДК: 657:339.5:330.3(477)

Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗЕД - АКТИВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

Анотація

В статті досліджено особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Охарактеризовано норми основних нормативно-законодавчих актів, що забезпечують зовнішньоекономічну діяльність на міжнародному рівні. Наведено еволюцію формування та впровадження ІНКОТЕРМС, що визначає стандартні торговельні правила визначені Міжнародною торговельною палатою (далі – МТП) Представлено категорії термінів ІНКОТЕРМС-2010. Розглянуто порядок формування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), яка складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації з урахуванням Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.
Наведено аналітичну оцінку основних торговельних партнерів України в експорті товарів у 2017 і 2018 рр. та відзначено основні групи товарів, що експортуються. Акцентовано увагу на основних об’єкта бухгалтерського, завданнях та особливостях обліку зовнішньоекономічної діяльності.

L. V. Gutsalenko, U. O. Marchuk

ACCOUNTING OPERATIONS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES – IS AN ACTIVATION OF MANAGEMENT STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The features of development of foreign economic activity of Ukraine are investigational in the article. The norms of basic normatively-legislative acts that provide foreign economic activity at an international level are described. An evolution over of forming and introduction of INCOTERMS, that determines standard trade rules defined by the International Chamber of Commerce (hereinafter referred to as ICC), presents the categories of terms INCOTERMS-2010. The order of forming of Ukrainian classification of goods of foreign economic activity (UCT FEA) is considered, that is folded on the basis of the Harmonized System of Description and Coding of Goods of the World Customs Organization taking into account the Combined Nomenclature of the European Union.
An analytical estimation over of basic trade partners of Ukraine in the export of goods in 2017 and 2018 is brought and the main groups of commodities that is exported are marked. Attention is accented on basic object accounting, tasks and features of accounting of foreign economic activity.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4073

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


У. О. Марчук

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

U. O. Marchuk

PhD ( Economics), Associate Professor, of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Марчук У. О. Облік операцій зед - активізація управління стратегічним розвитком України. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6386 (дата звернення: 19.05.2022).

Gutsalenko, L. V. and Marchuk, U. O. (2018), “Accounting operations of foreign economic activities – is an activation of management strategic development of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6386 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.