АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МОДЕЛІ | А О Касич | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МОДЕЛІ
А. О. Касич, К. О. Марченко

УДК: 658.8:664

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

К. О. Марченко

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МОДЕЛІ

A. О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

K. O. Marchenko

Master's Degree in Management Kyiv national University of technologies and design

ASSORTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE: PURPOSE, TASKS, MODELS

У статті досліджено мету та основні завдання процесів управління асортиментом. Також було систематизовано основні підходи щодо оптимізації асортименту продукції підприємств харчової промисловості. Проаналізовано моделі планування асортименту та дано їх характеристику. Виявлено недоліки та переваги проаналізованих моделей, що дасть можливість підвищити ефективність управлінських рішень щодо асортименту. Основними моделями, які було розглянуто були: модель планування асортименту за допомогою модифікованої матриці BCG, моделі поточного та перспективного планування, ринкова модель заснована на відповідності асортименту рівню попиту, модель планування асортименту шляхом оптимізації ключових фінансових показників, модель планування й управління асортиментом на підставі моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства, модель оптимізації асортименту за маржинальним прибутком і рентабельністю, модель оптимізації асортименту на підставі максимізації показника чистої поточної вартості бізнес-проекту та модель максимуму питомого маржинального доходу на оптимізації асортименту. Було розглянуто основні цілі асортиментної політики. Аргументовано важливість формування асортиментної політики підприємства, визначено її роль у системі загального стратегічного управління економічними процесами.

This article investigates the purpose and main tasks of assortment management processes. The main approaches to optimizing the range of products of food industry enterprises were also systematized. The models of assortment planning are analyzed and their characteristics are given. The drawbacks and advantages of the analyzed models are revealed, which will enable to increase the efficiency of managerial decisions concerning the range. The main models that were considered were: the model of assortment planning with the help of the modified BCG matrix, the model of current and future planning, the market model is based on the assortment matching of demand, the model of assortment planning by optimizing key financial indicators, the model of planning and assortment management on the basis of financial monitoring-business activity of the enterprise, model of optimization of assortment for marginal profit and profitability, model of optimization of assortment on the basis of maximizing the net present value of the business project and model specific maximum marginal income to optimize range. The main objectives of the assortment policy were considered. The importance of forming assortment policy of the enterprise is substantiated, its role in the system of general strategic management of economic processes is determined.