EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION OF RENTAL INCOMES IN AGRARIAN SECTOR OF MODERN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
M. А. Odnorog

УДК: 347.453.1:338.435(477)

M. А. Odnorog

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION OF RENTAL INCOMES IN AGRARIAN SECTOR OF MODERN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Анотація

If there is no free market of land rent appears as one of the current regulators of land relations and real factor of formation of optimum size of agricultural land market. Rent is a mechanism that transforms the natural fertility of the land in the economic way of reconciling the interests of people (owners of various resources, representatives of various social groups), which allows to involve the land in economic turnover, creates the conditions for its production use. It holds a special place in the mechanism of realization of ownership and is one of the forms of realization of property rights and efficient use of land in the system of land relations.
The imperfection of the legislation governing the relationships of land ownership and land use and incompleteness of institutional reorganizations in the Ukraine agricultural sector led to the formation of different forms of latent distribution of actual land rent. Within the limits of the existing economic system their rates are calculated regardless of the size of the actual land rent. Consequently, privately owned agricultural lands are not regarded as the source of revenue of the household sector.

М. А. Однорог

ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ РЕНТНИХ ДОХОДІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Summary

За відсутності вільного ринку землі рента постає як один із діючих регуляторів земельних відносин і реальний чинник формування оптимальних розмірів сільськогосподарських землекористувань ринкового типу. Рента є механізмом, який перетворює природну родючість землі в економічну способом узгодження інтересів людей (власників різних ресурсів, представників різних соціальних груп), що дозволяє залучати землю в економічний обіг, створює умови для її виробничого використання. Вона посідає особливе місце в механізмі реалізації власності і є однією з форм реалізації права власності й ефективного використання земель у системі земельних відносин.
Недосконалість законодавства, що регулює відносини власності на землю і землекористування та незавершеність інституційних перетворень в аграрній сфері України призвело до формування різних форм прихованої розподіл фактичних ренти земельної ділянки. В рамках існуючої економічної системи, їх тарифи розраховуються незалежно від розміру фактичної ренти землі. Отже, у приватну власність земель сільськогосподарського призначення не розглядаються як джерело доходу домашніх господарств.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3848

Відомості про авторів

M. А. Odnorog

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral student Department of theory of Economics and Finance, Scientific-research financial Institute State educational-scientific institution «Academy of financial management»

М. А. Однорог

к. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, м. Київ

Як цитувати статтю

Odnorog M. А. The problem of institutionalization of rental incomes in agrarian sector of modern Ukraine in the conditions of innovative development. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6388 (дата звернення: 19.05.2022).

Однорог, М. А. (2018), “Проблема інституціоналізації рентних доходів в аграрній сфері України в умовах інноваційного розвитку”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6388 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.