EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОГО ТА ТІНЬОВОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
О. М. Подмазко

УДК: 330.3

О. М. Подмазко

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОГО ТА ТІНЬОВОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню механізму взаємодії між легальним та тіньовим секторами економіки. У статті проаналізовано процес ціноутворення в тіньовому секторі економіки та вплив на нього таких факторів як: рівень оподаткування та корупції. В ринковій економіці зростання рівня оподаткування не підриває економічну структуру економіки лише змінюється співвідношення між легальним і тіньовим її секторами. Ціновий механізм продовжує функціонувати, але знижується економічна ефективність функціонування економіки. Зміна рівня оподаткування і корупції змінює співвідношення цін на товари в легальному і тіньовому секторах економіки, а також призводить до міжсекторного перерозподілу ресурсів в економіці (праці, землі, капіталу). Відповідно, легальний сектор економіки недоотримає ресурси, виведені у тіньовий. Економіка при цьому характеризується структурною трансформацією, але водночас, зберігає загальну рівновагу, поки тіньовий сектор економіки не перевищить граничне значення для економіки даної конкретної країни.

О. M. Podmazko

MECHANISM OF INTERACTION OF THE LEGAL AND SHADOW SECTORS OF THE ECONOMY: THEORETICAL BASIS

Summary

The article is devoted to the study of the mechanism of interaction between the legal and shadow sectors of the economy. The article analyzes the process of pricing in the shadow sector of the economy and the impact on it of such factors as: the level of taxation and corruption. In a market economy, the growth of the level of taxation does not undermine the economic structure of the economy, only the ratio between the legal and shadow sectors is changing. The price mechanism continues to operate, but the economic efficiency of the functioning of the economy decreases. Changing the level of taxation and corruption changes the ratio of prices for goods in the legal and shadow sectors of the economy, and also leads to a cross-sectoral redistribution of resources in the economy (labor, land, capital). Accordingly, the legal sector of the economy will not receive the resources that are taken out in the shadow. At the same time, the economy is characterized by a structural transformation, but at the same time it maintains a general equilibrium until the shadow economy of the country exceeds the boundary value for the economy of this particular country.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3821

Відомості про авторів

О. М. Подмазко

к. е. н., доцент кафедри економічних теорій, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса

О. M. Podmazko

PhD in Economic, Associate Professor of the Department of Economic Theories, Odessa Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa

Як цитувати статтю

Подмазко О. М. Механізм взаємодії легального та тіньового секторів економіки: теоретичні основи. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6389 (дата звернення: 19.05.2022).

Podmazko, О. M. (2018), “Mechanism of interaction of the legal and shadow sectors of the economy: theoretical basis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6389 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.