СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ | Д В Малащук | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Д. В. Малащук, Н. А. Гринчак

УДК: 656.025.2

Д. В. Малащук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Н. А. Гринчак

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

D. Malashchyk

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of international trade and marketing of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

N. Grynchak

Senior Lecturer of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE CURRENT STATE AND FEATURES OF THE WORLD LOGISTIC SERVICES MARKET DEVELOPMENT

В статті розглядаються актуальні проблеми сучасного стану та особливостей розвитку світового ринку логістичних послуг. Виокремлено основні тенденції світової логістики та їх вплив на формування світового ринку транспортно-логістичних послуг, та найважливіші фактори диференціації логістичного ринку. Досліджено динаміку розвитку світового ринку транспортно-логістичних послуг, а також зроблено прогноз щодо динаміки обсягів світового ринку логістичних послуг на основі впливу трендового драйверу якісного розвитку світового логістичного ринку.

The article deals with the actual problems of current state and peculiarities of the development of the world market of logistic services. The main tendencies of world logistics and their influence on the formation of the world market of transport-logistic services, and the most important factors of differentiation of the logistic market are distinguished. The dynamics of development of the world market of transport and logistics services is investigated, and also the forecast on the dynamics of volumes of the world market of logistic services is made on the basis of the influence of the trend driver for the qualitative development of the global logistics market.