EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
М. М. Пастернак

УДК: 657.631.6

М. М. Пастернак

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Анотація

Роль внутрішнього аудиту в державному секторі постійно зростає разом із реформуванням державного фінансового контролю. Надійність та достовірність фінансових звітів є основною метою внутрішнього аудиту, а аналітичні процедури повинні надати аудиторські докази для цього.
Аналітичні процедури внутрішнього аудиту форми 2-дс «Звіт про фінансові результати» не мають достатньої уваги в Україні, перш за все, через дату його впровадження – починаючи з 1 січня 2017 року. У багатьох інших країнах аналітичні процедури використовуються на кожному етапі аудиту.
Стаття описує різні аспекти аналітичних процедур у комерційних аудитах та міжнародних практиках. Автор доводить, що поняття «аналітичні процедури» ширше, ніж «фінансовий аналіз», оскільки він включає інші види аналізу.
Автором надано практичні рекомендації стосовно внутрішнього аудиту звітності про фінансові результати у державному секторі, зокрема пропонується розподіляти процедури відповідно до етапів проведення аудиту – підготовки, дослідження та підведення підсумків.
Аналітичні процедури дають можливість перевірити недостовірну інформацію про фінансові результати бюджетних установ, а також підвищують якість аудиту.
Автором зроблено висновки про важливість розробляти та впроваджувати спеціальні методики проведення аналітичних процедур під час аудиту установ державного сектору. При цьому необхідно використовувати інформаційні технології для виявлення наявних недоліків та вирішення шляхів їх усунення.

М. М. Pasternak

ANALYTICAL PROCEDURES IN STATEMENT OF PROFIT AND LOSS INTERNAL AUDIT OF PUBLIC SECTOR

Summary

The role of internal audit in public sector constantly grows along with reforming of state financial control. Financial report reliability and fairness are the primary goals of internal audit, and analytical procedures have to provide auditing evidences for that.
Analytical procedures for internal audit of Form 2-DS «Profit and loss statement» don’t have enough attention in Ukraine, primarily because of date of its implementation – starting from January 1st, 2017. In many other countries analytical procedures are used at each stage of audit.
Article describes different aspects of analytical procedures in commercial audits as well as international practices. Author proves that the concept of «analytical procedures» is wider than «financial analysis», because it includes other types of analysis. Practical recommendations are presented for the case of profit and loss statement internal audit in public sector, specifically procedures are divided according to the stages of audit to be conducted – preparation, investigation and summarizing results.
Analytical procedures give a possibility to check non-reliable information about profit or loss of budgetary agencies as well as let to provide audit quality.
After investigation conducted author concludes, that it is very important to elaborate and implement special metodics for analytical procedures conducting during the audit of public sector agencies. It is also important to use IT for on-the- spot detecting of weaknesses and deciding the ways of its removing.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3559

Відомості про авторів

М. М. Пастернак

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь

М. М. Pasternak

Ph.D., Associated Professor at Audit and economic analysis University of State Fiscal Servis of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Пастернак М. М. Аналітичні процедури при внутрішньому аудиті звіту про фінансові результати бюджетних установ. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6391 (дата звернення: 20.10.2021).

Pasternak, М. М. (2018), “Analytical procedures in statement of profit and loss internal audit of public sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6391 (Accessed 20 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.