СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ | І А Островський | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
І. А. Островський, В. М. Зінченко

УДК: 338.2

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Зінченко

старший викладач кафедри економіки, підприємництва та природничих наук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Zinchenko

Senior Lecturer of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences Department V.I.Vernadsky Taurida National University, Kyiv

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS OF UKRAINE

Розглянуто особливості управління персоналом в умовах економіки, заснованої на знаннях. Проаналізовано сучасні тренди розвитку професійної освіти та підготовки. Досліджено особливості проведення сертифікації кваліфікацій на підприємстві. Узагальнено переваги та ризики існуючих систем оцінювання і сертифікації.. Обґрунтовано основні напрямки політики забезпечення попиту на фахівців, підготовлених системою професійної освіти..

The peculiarities of personnel management in economics based on knowledge are considered. The modern trends of professional education and training development are analyzed. The peculiarities of certification of qualifications at the enterprise are researched. The advantages and risks of existing systems of evaluation and certification are generalized. The main directions of the policy of providing demand for specialists prepared by the system of professional education are substantiated.