EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ
С. С. Савіна

УДК: 005.41:339.138;339.5

С. С. Савіна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

Анотація

Стаття містить результати дослідження щодо формування та використання сучасних концепцій маркетингу. Розглянуті концепції маркетингу свідчать про їх актуальність та необхідність їх комбінування відповідно стратегічним цілям, стану ринку, особливостям товару або послуги. Сучасні тенденції розвитку концепцій маркетингу орієнтуються на клієнта та його враження від придбання товару або послуги. Сформовані цикли розвитку товару або/і послуги та потреб клієнта є основою для формування загальної маркетингової стратегії. Вона деталізується низкою динамічних маркетингових заходів, процедур врахування зворотного зв’язку від споживачів, моніторингу конкурентів, аналізу повного комплексу маркетингу та його коригування. Маркетингова стратегія є рушієм для підприємства щодо просування його товарів та послуг, а також організації внутрішнього маркетингу підприємства. Інформаційне суспільство, активізація конкуренції та вимог споживачів формує нові вимоги до адаптації сучасної концепції маркетингу до потреб підприємства. Ідеальним варіантом для власника та менеджера підприємства є варіант моделі господарської діяльності, коли підприємство знаходиться в центрі кола, по периметру якого розташовані численні клієнти, що очікують на продукцію та послуги. Але в епоху перенасичених ринків, активної конкуренції – в центрі кола знаходиться споживач (клієнт), а по периметру розташовуються виробники. Взаємодія з клієнтами, дослідження їх поведінки, синергія діалогу і маркетингу дозволить сформувати загальну маркетингову стратегію і деталізувати її до тактичних заходів. Стаття містить алгоритм адаптації інструкції А. Сливоцького щодо формування маркетингової концепції. Всі представлені проекції адаптації інструкції повинні бути представлені в маркетинговій стратегії та комплексній системі маркетингу, архітектура якої повинна охоплювати всі підрозділи підприємства та його партнерів. Маркетинг вражень дозволяє краще пізнати споживача та сформувати тактику продаж і подальшого супроводження.

S. S. Savina

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING CONCEPTS

Summary

The article contains the results of research on the formation and use of modern marketing concepts. The considered concepts of marketing indicate their relevance and the need to combine them in accordance with strategic goals, the market, features of the product or service. Modern trends in the development of marketing concepts are oriented towards the client and his impression of the purchase of a product or service. The formed product development cycles and/or services with the customer needs development cycle are the basis for the formation of a common marketing strategy. It is detailed by a series of dynamic marketing activities, customer feedback tracking procedures, monitoring of competitors, analysis of the complete marketing mix and its adjustment. Marketing strategy is the engine for the company to promote its products and services, as well as the organization of internal marketing of the enterprise. The information society, the intensification of competition and the demands of consumers form new requirements for the adaptation of the modern concept of marketing to the needs of the enterprise. An ideal variant for the owner and manager of an enterprise is a variant of the model of economic activity, when the company is in the center of the circle, on the perimeter of which are numerous customers waiting for products and services. But in the era of oversaturated markets, active competition – in the center of the circle is the consumer (client), and the perimeter of the producers are located. Interaction with customers, research on their behavior, synergy of dialogue and marketing will allow to form a general marketing strategy and to detail it to tactical measures. The article contains an algorithm for adaptation of 's instruction by A. Slivotsky on the formation of a marketing concept. All proposed adaptation projections must be presented in a marketing strategy and an integrated marketing system, the architecture of which should cover all divisions of the company and its partners. Marketing of impressions allows you to better understand the consumer and form a sales tactic and follow-up.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 8507

Відомості про авторів

С. С. Савіна

к. е .н., асистент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. S. Savina

Candidate of Economic Sciences, Assistant, Department of Marketing and Agrarian Business, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Савіна С. С. Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393 (дата звернення: 24.04.2024).

Savina, S. S. (2018), “Trends in the development of modern marketing concepts”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6393 (Accessed 24 Apr 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.