EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Амельницька, О. В. Мізіна

УДК: 331.101.3

О. В. Амельницька, О. В. Мізіна

ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджуються питання побудови ефективної системи мотивації персоналу підприємства. Проведено аналіз теоретичних розробок щодо питань побудови системи мотивації персоналу підприємств, розглянуто основні форми мотивації персоналу та чинники, що впливають на їх вибір. Доведено важливість урахування етапу розвитку компанії при розробці системи мотивації. Обгрунтовано актуальність та необхідність використання сучасних методів управління, таких як метод управления МВО (Management by Objectives, або Управління за цілями) при розробці системи мотивації персоналу підприємства. Розглянуто питання впровадження інтегрованої системи преміювання на промислових підприємствах, у тому числі шляхом побудови матриці відповідальності та відповідної матриці преміювання. Названо умови впровадження інтегрованої системи преміювання на підприємствах (IIS).

O. V. Amelnitskaya, O. V. Mizina

INTEGRATED APPROACHES TO THE SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Summary

In article questions of creation of effective system of motivation of personnel of the enterprise are investigated. The analysis of theoretical developments concerning creation of system of motivation of personnel of the enterprises is carried out, the main forms of motivation of personnel and factors influencing their choice are considered. Importance of accounting of a stage of development of the company at development of the system of motivation is proved. The relevance and need of use of modern methods of management, such as MVO method of management is proved (Management by Objectives, or Management on the purposes) at development of the system of motivation of personnel of the enterprise. Questions of introduction of the integrated system of awarding at the industrial enterprises, including by creation of a matrix of responsibility and the corresponding matrix of awarding are considered. Conditions of introduction of the integrated system of awarding at the enterprises (IIS) are called.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3841

Відомості про авторів

О. В. Амельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

O. V. Amelnitskaya

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk


О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

Як цитувати статтю

Амельницька О. В., Мізіна О. В. Інтегровані підходи до системи мотивації персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6394 (дата звернення: 20.10.2021).

Amelnitskaya, O. V. and Mizina, O. V. (2018), “Integrated approaches to the system of motivation of personnel of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6394 (Accessed 20 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.