УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ | О П Радченко | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
О. П. Радченко, А. С. Вигоняйло

УДК: 338.2:339.1

О. П. Радченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

А. С. Вигоняйло

1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ

O. P. Radchenko

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National University

A. S. Vyhoniailo

1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity” of Odesa I. I. Mechnikov National University

MANAGING THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE IN A MARKET ENVIRONMENT

У статті розглянуто конкурентоспроможність як пріоритетний економічний чинник функціонування промислових підприємств в мінливому зовнішньому середовищі. Проаналізовано фактори зниження та сприяння конкурентостійкості підприємства, врахування яких забезпечує конкурентні переваги організації. Приділено увагу методам аналізу конкурентних переваг, які дозволяють здійснити вимірювання й прогнозування конкурентоспроможності промислових підприємств, оцінити можливості зростання їх рівня конкурентоспроможності та дослідити найбільш вигідні напрями її підвищення. Зроблено акцент на необхідності розроблення індивідуальної ефективної стратегії суб’єктом господарювання, спрямованої на створення умов для розвитку та поліпшення конкурентної позиції підприємства у майбутньому. Досліджено процес управління конкурентоспроможністю та етапи реалізації функцій управлінської діяльності на усіх рівнях керуючої системи організації, що є необхідною умовою реалізації стратегії розвитку підприємства.

The article considers competitiveness as a priority economic factor of functioning of industrial enterprises in a changing external environment. The factors of reduction and promotion of the enterprise competitiveness are analyzed, the considering of which ensures the competitive advantages of the organization. Attention is paid to the methods of analyzing competitive advantages that allow measuring and forecasting the competitiveness of industrial enterprises, assessing the possibilities for increasing their competitiveness level, and exploring the most profitable directions for increasing it. The emphasis was placed on the need to develop an individual effective strategy by the enterprise aimed at creating conditions for the development and improvement of the company competitive position in the future. The process of management of competitiveness and stages of the implementation of management functions at all levels of the management system of the organization, which is a prerequisite for the implementation of the enterprise development strategy, is studied.