EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
К. В. Чичуліна, І. В. Ріжко, К. М. Матюшенко

УДК: 338

К. В. Чичуліна, І. В. Ріжко, К. М. Матюшенко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «цінова політика». Розглянуті наукові підходи відомих економістів щодо завдань цінової політики. Виявлено найважливіші цілі цінової політики, що зустрічаються в підприємницькій практиці. Визначено завдання цінової політики згідно закону України. Отримано схему принципу формування цінової політики. Відображено взаємозв'язок між факторами ефективності цінової політики підприємства і рівнем досягнення нею поставлених цілей діяльності. Сформовано схему складу ціни на продукцію вітчизняного виробництва. Розглянуто формування цінової політики у сільському господарстві, на прикладі Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Складено калькуляції на окремі роботи (послуги) зернових культур на дослідному товаристві за актуальними цінами. Виділені стратегічні підходи та шляхи підвищення ефективності цінової політики на сільськогосподарських підприємствах. Визначено новий рівень ціни, що найбільше відповідає реальним умовам реалізації послуг на ринку такого типу підприємств.

K. V. Chichulina, I. V. Rizhko, K. M. Matushenko

FEATURES OF PRICING POLICY FORMATION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article reveals the essence of the "price policy" concept. The scientific approaches of famous economists concerning the problems of price policy are considered. The most important goals of the price policy, which are found in business practice, are revealed. The tasks of price policy according to the law of Ukraine are defined. The scheme of the principle of formation of price policy is received. Reflects the relationship between the efficiency factors of the pricing policy of the enterprise and the level of achievement of set performance goals. The scheme of the price structure for domestic production is formed. Considers the formation of price policy in agriculture on the example of Public joint stock company "State food and grain Corporation of Ukraine». The calculations for individual works (services) of grain crops in an experienced society at current prices are made. The strategic approaches and ways to improve the efficiency of pricing policy in agricultural enterprises are identified. A new level of price, which most corresponds to the real conditions of services in the market of this type of enterprises.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3488

Відомості про авторів

К. В. Чичуліна

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

K. V. Chichulina

PhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Leadership Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


І. В. Ріжко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

I. V. Rizhko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


К. М. Матюшенко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

K. M. Matushenko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Чичуліна К. В., Ріжко І. В., Матюшенко К. М. Особливості формування цінової політики на сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6397 (дата звернення: 23.10.2021).

Chichulina, K. V., Rizhko, I. V. and Matushenko, K. M. (2018), “Features of pricing policy formation at agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6397 (Accessed 23 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.