EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Т. М. Пілявоз, Л. Д. Глущенко

УДК: 330.341:316.422

Т. М. Пілявоз, Л. Д. Глущенко

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Оцінка результатів інноваційного розвитку підприємства відбувається через систему економічних показників. В умовах ринкової економіки кожен суб’єкт господарювання самостійно визначає таку систему, виходячи з особливостей інноваційного розвитку, професіоналізму фахівців та інших факторів. Відсутність вирішених методологічних питань, які пов’язані з оцінкою результатів інноваційного розвитку підприємства обумовлює необхідність удосконалення сучасних підходів в даному напрямку. В статті запропоновано методичний підхід до оцінки результатів інноваційного розвитку підприємства. Методичний підхід базується на вимірюванні узагальнюючих показників інноваційної активності та інноваційної сприйнятливості підприємства, що є складовими компонентами інтегрального показника рівня інноваційного розвитку підприємства. Даний показник може бути використаний та врахований при розробці інноваційної стратегії та інноваційної програми розвитку підприємства з метою економічного обґрунтування конкретних управлінських рішень.

M. Piliavoz, L. Hlushchenko

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE RESULTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The evaluation of the results of the innovation development of the enterprise is carried out through a system of economic indicators. In a market economy, each business entity independently determines such a system, based on the peculiarities of innovation development, professionalism of specialists and other factors. The lack of solved methodological issues related to the assessment of the results of innovative development of the company necessitates the improvement of modern approaches in this direction. The article proposes a methodical approach to the evaluation of the results of innovative development of the enterprise. The methodological approach is based on measuring the general indicators of innovation activity and innovative susceptibility of the enterprise, which are components of the integral indicator of the level of innovative development of the enterprise. This indicator can be used and taken into account when developing an innovation strategy and an innovative enterprise development program for the purpose of economic substantiation of specific management decisions.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4169

Відомості про авторів

Т. М. Пілявоз

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

M. Piliavoz

PhD in Economics, assistant professor with the Department for Business Enterprise and Financial Activity Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia


Л. Д. Глущенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

L. Hlushchenko

PhD in Economics, assistant professor with the Department for Economics of Enterprise and Production Management Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Методичний підхід до оцінювання результатів інноваційного розвитку підприємства на базі інтегрального показника рівня інноваційного розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6398 (дата звернення: 19.05.2022).

Piliavoz, M. and Hlushchenko, L. (2018), “Methodical approach to assessing the results of innovative development of an industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6398 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.