EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
Т. Л. Томнюк

УДК: 330.35

Т. Л. Томнюк

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті проаналізовано окремі індикатори економічного розвитку України. На основі показників динаміки ВВП та ВВП на душу населення, продемонстровано кризові явища. Визначено взаємопов’язаність факторів економічного зростання, основними з яких є праця, земля, капітал, підприємницькі здібності, продуктивність праці. Аргументовано, що найважливішим фактором економічного зростання в Україні є капітал (капіталовкладення або інвестиції), який має бути залучений для загальної активізації підприємницької діяльності, проведення структурних перетворень в національному господарстві, технологічного і технічного переоснащення, модернізації діючих виробництв, подолання сировинної спрямованості економіки, розвитку виробничої інфраструктури, підготовки і перепідготовки висококваліфікованих кадрів.
До числа основних факторів, що стримують інвестиційну активність та які потребують усунення, належать: незадовільний стан фінансового ринку та грошово-кредитне регулювання; корупція; політична нестабільність; відсутність дієвих механізмів податкового стимулювання; надлишкові адміністративні бар'єри; зростання державного боргу; недостатній правовий захист вітчизняних та іноземних інвесторів; незадовільна інфраструктура; недостатньо освічена робоча сила; недостатній потенціал для інновацій; злочинність.
Запропоновано заходи щодо збільшення обсягів інвестицій в економіку України та стимулювання національного виробництва.

T. L. Tomniuk

FACTORS SUPPORTING ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

Summary

The separate indicators of economic development of Ukraine are analyzed in the article. Based on indicators of GDP and GDP per capita dynamics, crisis phenomena have been demonstrated. Interdependence of economic growth factors, the main of which is labor, land, capital, entrepreneurship, labor productivity, is determined. It is argued that the most important factor of economic growth in Ukraine is capital (investment) that should be involved in the general activation of entrepreneurial activity, providing structural transformation in the national economy, technological and technical re-equipment, modernization of existing production, overcoming the raw-material orientation of the economy, the development of production infrastructure, training and retraining of highly skilled personnel.
Among the main factors inhibiting investment activity, and which is in need to be removed, include: unsatisfactory financial market conditions and monetary regulation; corruption; political instability; lack of effective tax incentive mechanisms; redundant administrative barriers; growth of government debt; insufficient legal protection of domestic and foreign investors; unsatisfactory infrastructure; insufficiently educated labor force; insufficient potential for innovation; criminality.
Measures to increase the volume of investments into the Ukrainian economy and stimulate national production are proposed.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 5232

Відомості про авторів

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

T. L. Tomniuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Томнюк Т. Л. Фактори забезпечення економічного зростання в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6399 (дата звернення: 19.05.2022).

Tomniuk, T. L. (2018), “Factors supporting economic growth in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6399 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.