УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛАНЦЮЖКА ЦІННОСТЕЙ | Т П Ткаченко | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛАНЦЮЖКА ЦІННОСТЕЙ
Т. П. Ткаченко, Ю. О. Токарська

УДК: 338

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ю. О. Токарська

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛАНЦЮЖКА ЦІННОСТЕЙ

Tatiana Tkachenko

doctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Yulia Tokarska

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MANAGEMENT OF EXPENDITURES IN CONSTRUCTION COMPANIES UNDER CONDITIONS OF USE OF VALUE CONCEPT

У статті досліджуються сучасні концепції які використовуються в процесі управління витратами. В економічній науці використовуються наступні концепції:концепція альтернативних витрат; концепція витрато утворюючих чинників; концепція доданої вартості; концепція ланцюжка цінностей; концепція альтернативних витрат; концепція трансакційних витрат; концепція АВС; концепція стратегічного позиціонування.
Із переліку всіх вище зазначених концепцій було запропоновано концепцію ланцюжка цінностей для використання українськими підприємствами для управління витрат, автором якої є М.Портер. Визначено основні теоретичні особливості, переваги та недоліки концепції. В кінці побудовано приклад ланцюжка цінностей для підприємств будівельної галузі.

The article examines the modern concepts used in the process of cost management. In economics, the following concepts are used: the concept of alternative costs; concept of the cost of creating factors; concept of added value; concept of a chain of values; concept of alternative costs; concept of transaction costs; ABC concept; concept of strategic positioning.
From the list of all the above-mentioned concepts, the concept of a chain of values for the use by Ukrainian enterprises for cost management, proposed by M.Porter, was proposed. The basic theoretical peculiarities, advantages and disadvantages of the concept are defined. At the end, an example of a chain of values for the construction industry was built.