ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ | Г О Тютюнник | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Г. О. Тютюнник

УДК: 332.33(470)

Г. О. Тютюнник

м. н. с., здобувач відділу економічного регулювання природокористування, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

H. O. Tiutiunnyk

Junior Researcher, postgraduate, Department of Economic Regulation of Nature Management Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

INSTITUTIONAL BASES OF LAND USE PLANNING AS THE BASIS FOR THE EFFICIENCY OF LAND USE

В статті проаналізовано стан сучасного використання землекористувань на території України, виявлено відсутність вигіднішого напряму використання земельних ресурсів. Установлено неефективність використання земельних масивів, зокрема не врахування їх економічного, екологічного і соціального значення. Визначено недосконалість механізму економічного стимулювання раціонального використання й охорони земель. Розкрито прогалини в нормативно-правовому забезпеченні використання земельних ресурсів, зокрема їх суперечливий характер.
Зроблено висновок, що неефективне використання земельних ресурсів, тягне за собою проблеми із формуванням екологічно чистих земельних масивів та ведення екологічно безпечного землеробства, що передусім залежить від ефективних мотиваційних механізмів, які на даний час відсутні.
Представлені шляхи вирішення питання ефективного землекористування шляхом проведення природоохоронних, планувальних та управлінських заходів із переглядом нормативно-правового забезпечення.

The article analyzes the state of modern use of land use in Ukraine, and the lack of a more beneficial direction of land resources usage. The ineffectiveness of the use of land masses, in particular the failure to take into account their economic, environmental and social significance, has been established. The imperfection of the mechanism of economic stimulation of rational use and protection of land is determined. The gaps in the normative legal support of the use of land resources, in particular their contradictory nature, are revealed.
It is concluded that inefficient use of land resources entails problems with the formation of ecologically clean land massifs and ecologically safe agriculture, which depends primarily on efficient motivational mechanisms that are currently absent.
The ways of resolving the problem of effective land use by means of environmental protection, planning and management measures with revision of legal and regulatory framework are presented.