EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Є. М. Богатирьова

УДК: 336.025

Є. М. Богатирьова

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто плату за землю та особливості її стягнення до бюджетної системи України. Проведено аналіз надходження плати за землю та її місце в податкових надходженнях місцевих бюджетів України. Досліджено структуру плати за землю, визначено роль земельного податку та орендної плати в його складі. Висвітлено особливості виконання плану з цього податку в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід земельного оподаткування та запропоновано напрями удосконалення плати за землю в Україні у майбутньому. Наголошено, що сучасна система земельного оподаткування в Україні не відповідає принципам раціонального використання землі та не відіграє належної фіскальної функції, що стримує землеохоронні заходи в країні. Особливу увагу приділено рентному підходу оподаткування землі та необхідності його застосування в Україні.

Y. Bogatyreva

PAYMENT FOR LAND AS A SOURCE OF FILLING LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

Summary

Considered the payment for land and the features of its collection in the budgetary system of Ukraine. The analysis of the receipt of payment for land and its place in tax revenues of local budgets of Ukraine is carried out. The structure of the payment for the land is investigated, the role of land tax and rent in its composition are determined. The peculiarities of implementation of the plan for this tax in Ukraine are highlighted. The foreign experience of land taxation is considered and directions of improvement of payment for land in Ukraine in the future are proposed. It is noted that the current system of land taxation in Ukraine does not correspond to the principles of rational use of land and does not perform the proper fiscal function, which holds back land-protection measures in the country. Particular attention is paid to the rent approach of land taxation and the necessity of its application in Ukraine.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3937

Відомості про авторів

Є. М. Богатирьова

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

Y. Bogatyreva

Candidate of Economic Sciences, lecturer of Finance Department, Odessa National Economic University

Як цитувати статтю

Богатирьова Є. М. Плата за землю як джерело наповнення місцевих бюджетів України. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6405 (дата звернення: 19.05.2022).

Bogatyreva, Y. (2018), “Payment for land as a source of filling local budgets of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6405 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.