EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДОЛАННЯ НАДМІРНОЇ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ
О. О. Кім

УДК: 330.341.2+ 330.564

О. О. Кім

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДОЛАННЯ НАДМІРНОЇ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі впливу нерівності розподілу доходів на соціально-економічну динаміку. Метою статті є розробка ефективних заходів економічної політики України подолання надмірної нерівності на основі адекватної оцінки нерівності розподілу доходів. У статті розрахований коефіцієнт Джині з урахуванням розподілу агрегату чистого наявного доходу (ЧНРД), та цього ж агрегату, очищеного від доходів Державного бюджету України (ЧНРД). В результаті розрахунків з’ясовано, що значення коефіцієнту Джині значно більше, ніж за даними Всесвітнього банку та зростає на протязі досліджуваного періоду (за ЧНРД, коефіцієнт Джині збільшився з 24 у 2014 до 30 у 2016 та, за попередніми оцінками, 40 у 2017; за ЧНРД – з 35 у 2014 до 41 у 2016 та, за попередніми оцінками, до 49 у 2017), що актуалізує розробку економічної політики, спрямованої на подолання надмірної нерівності розподілу доходів. Запропоновані заходи політики подолання надмірної нерівності розподілу доходів, серед яких пільговий режим започаткування нового малого бізнесу та сприятливий режим оподаткування та надання державних послуг.

O. O. Kim

EXCESSIVE INCOME INEQUALITY OVERCOMING: THE UKRAINIAN ECONOMIC POLICY MEASURES DEVELOPMENT

Summary

The current issue is dedicated to the actual problem of the income distribution inequality impact on the socio-economic dynamics. The goal of the paper is the effective measures of the economic policy development targeted to overcome the exceeding income inequality in the Ukraine on the adequate income inequality assessment. The Gini coefficient is calculated in the paper, considering the net disposable income (NDI) aggregate distribution and the same aggregate, minus the incomes of all sources of the Ukraine’s State budget (NDI). After the calculations it is discovered that the value of the Gini coefficient is much higher than according to the World Bank and growing over the investigated period (considering , the Gini value increased from 24 in 2014 to 30 in 2016, and estimated 40 in 2017; considering NDI – from 35 in 2014 to 41 in 2016 and estimated 49 in 2017). This actualizes the economic policy development, aimed on the excessive income distribution overcoming. The measures of the excessive income distribution overcoming policy are proposed, among them the preferential regime of the small business start-up, friendly tax and state services regime.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3369

Відомості про авторів

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Кім О. О. Розробка заходів економічної політики подолання надмірної нерівності розподілу доходів на прикладі України. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6408 (дата звернення: 23.10.2021).

Kim, O. O. (2018), “Excessive income inequality overcoming: the ukrainian economic policy measures development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6408 (Accessed 23 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.