EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
К. А. Пилипенко, О. І. Дідик

УДК: 357.41

К. А. Пилипенко, О. І. Дідик

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Будучи головною економічною базою створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси підприємства, персоналу та держави. Облік власного капіталу має важливе значення з огляду на те, що він використовується кредиторами для оцінювання кредитоспроможності підприємства, тому неправильне відображення в обліку тягне за собою неправдиву інформацію у фінансовій звітності і може тягнути за собою судові позови з боку тих суб’єктів ринку, які використовують цю інформацію для визначення сутності своїх стосунків між ними. Крім того, облік власного капіталу відіграє суттєву роль у стосунках між власниками, оскільки прибуток зазвичай розподіляється пропорційно частці у статутному капіталі кожного з власників чи засновників підприємства. Стабільне фінансове становище підприємств аграрної сфери безпосередньо впливає на фінансово-економічну та продовольчу безпеку, як самого підприємства так і держави. Відповідно правильна організація бухгалтерського обліку власного капіталу безпосередньо впливає на дохідність підприємства та забезпечує продовольчу безпеку. Нами розглядались основи понять капітал як економічної категорії так і бухгалтерської. Також нами було досліджено нормативне регулювання обліку власного капіталу як за міжнародними так і національними стандартами обліку.

K. A. Pylypenko, O. I. Didyk

INTRODUCTION OF PRACTICAL EXPERIENCE OF DOMESTIC AND FOREIGN ACCOUNTING OF OWN CAPITAL IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF FINANCIAL, ECONOMIC AND FOOD SAFETY OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

As the main economic base for the establishment and development of an enterprise, capital in the process of its operation ensures the interests of enterprises, personnel and the state. Equity accounting is important given that it is used by creditors to assess the company's creditworthiness, so incorrect accounting reflects false information in the financial statements and may result in litigation from those market players that use them. this information to determine the essence of their relationship between them. In addition, equity accounting plays a significant role in the relationship between the owners, since the profit is usually distributed in proportion to the share in the authorized capital of each of the owners or founders of the enterprise. The stable financial situation of agrarian enterprises directly affects financial and economic and food security, both the enterprise itself and the state. Accordingly, the proper organization of accounting of equity capital directly affects the profitability of the enterprise and ensures food security. We considered the fundamentals of the concept of capital as an economic category and accounting. Also, we have investigated the regulatory regulation of equity accounting, both in accordance with international and national accounting standards.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4122

Відомості про авторів

К. А. Пилипенко

к. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна академія

K. A. Pylypenko

candidate of economics sciences, associate professor, Poltava State Agrarian Academy


О. І. Дідик

ЗВО СВO «Магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування, Полтавська державна аграрна академія

O. I. Didyk

ZVO SVO "Master" specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy

Як цитувати статтю

Пилипенко К. А., Дідик О. І. Впровадження практичного досвіду вітчизняного та зарубіжного обліку власного капіталу в систему управління фінансово-економічної та продовольчої безпеки аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6409 (дата звернення: 19.05.2022).

Pylypenko, K. A. and Didyk, O. I. (2018), “Introduction of practical experience of domestic and foreign accounting of own capital in the system of management of financial, economic and food safety of agrarian enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6409 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.