EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ
І. П. Петрова

УДК: 331:338

І. П. Петрова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Проаналізовано продуктивність праці за видами промислової діяльності, досліджено сучасні тенденції створення робочих місць в промисловості. Виявлено тенденції скорочення робочих місць порівняно зі створенням нових. Досліджено процес державного регулювання процесу створення робочих місць. Виявлено основні проблеми державного регулювання зайнятості та створення робочих місць. Запропоновано напрями державного регулювання для створення робочих місць в промисловості: фінансове забезпечення розвитку та модернізації пріоритетних галузей економіки; створення нових і модернізація високопродуктивний робочих місць в базових промислових галузях; розвиток малого та середнього підприємництва, що створюють нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності; забезпечення належного рівня професійної підготовки кадрів. Створення високопродуктивних нових робочих місць в базових промислових галузях й суміжних непромислових секторах слід реалізовувати через програму створення високопродуктивних робочих місць в промисловості.

I. P. Petrova

STATE REGULATION OF THE EMPLOYMENT PROCESS AND THE DEVELOPMENT OF WORK PLACES IN INDUSTRY

Summary

The productivity of labor by types of industrial activity is analyzed, modern tendencies of creation of workplaces in industry are researched. The tendencies of job cuts are revealed in comparison with the creation of new ones. The process of state regulation of the job creation process is researched. The main problems of state regulation of employment and creation of workplaces are revealed. The directions of state regulation for creation of workplaces in industry are offered: financial support of development and modernization of priority branches of economy; creation of new and modernization of high-performance jobs in the basic industrial sectors; development of small and medium entrepreneurship, creating new jobs in priority economic activities; provision of a proper level of professional training. Creation of high-performance new jobs in the basic industrial sectors and related non-industrial sectors should be realized through the program of creating high-quality jobs in industry.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 6811

Відомості про авторів

І. П. Петрова

кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

I. P. Petrova

Ph.D., Research Fellow, Department of Problems of Regulatory Policy and Entrepreneurship Development at the Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Петрова І. П. Державне регулювання процесу зайнятості та створення робочих місць в промисловості. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6412 (дата звернення: 13.07.2024).

Petrova, I. P. (2018), “State regulation of the employment process and the development of work places in industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6412 (Accessed 13 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.