EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНКЛЮЗИВНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ТА ФОРМУВАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛЮДИНИ
Т. В. Бучинська

УДК: 331.522

Т. В. Бучинська

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНКЛЮЗИВНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ТА ФОРМУВАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Анотація

У даній статті проаналізовано поняття інклюзивного розвитку світового господарства та визначено його ключові моменти. Обґрунтовано, що інклюзивний розвиток світового господарства заснований саме на такому типі економічного зростання, який дозволяє відчути його результати кожному члену суспільства, охоплюючи усі сфери його життя і, власне, є ефективним середовищем формування універсальних компетентностей людини. Визначено, що рівний доступ до результатів праці через достойний рівень прибутку працюючої частини населення та, відповідно, доступ до можливостей наданих державою є підґрунтям для розвитку людського потенціалу, а саме професійних та універсальних навичок кожного члена суспільства. Висунуто гіпотезу, щодо існування зв’язку між інклюзивним розвитком економіки держави та розвитком універсальних компетентностей людини.

T. V. Buchynska

INTERCONNECTION BETWEEN THE INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE STATE'S ECONOMY AND THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCES OF A PERSON

Summary

In this article the concept of inclusive development of the world economy has been analyzed and its key points have been determined. It has been substantiated that the inclusive development of the world economy is based on this type of economic growth, which allows feeling its results for each member of society, covering all spheres of life and, in fact, is an effective environment for the formation of universal competences of a person. It has been determined that equal access to the results of work through a decent level of income of the working part of the population and, accordingly, access to opportunities provided by the state is the basis for the development of human potential, namely, the professional and universal skills of every member of society. The hypothesis about the existence of a connection between the inclusive development of the state economy and the development of universal competences of a person has been outlined.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3956

Відомості про авторів

Т. В. Бучинська

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

T. V. Buchynska

Lecturer of international economic relations department, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Бучинська Т. В. Взаємозв’язок між інклюзивним розвитком економіки держави та формуванням універсальних компетентностей людини. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6414 (дата звернення: 21.05.2022).

Buchynska, T. V. (2018), “Interconnection between the inclusive development of the state's economy and the formation of universal competences of a person”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6414 (Accessed 21 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.