СИСТЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСТОРАНУ: СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ | С С Кравцов | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСТОРАНУ: СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ
С. С. Кравцов

УДК: 658.5:33

С. С. Кравцов

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СИСТЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСТОРАНУ: СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ

S. S. Kravtsov

Candidate of Sciences (Public Administration), Assistant Professor of the Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

OPERATIONS MANAGEMENT SYSTEM OF RESTAURANT: THE STRUCTURE AND THE REQUIREMENTS TO DEVELOP

Для ресторанного бізнесу притаманна висока ступінь взаємодії зі споживачем. Крім того, послуги надаються в присутності клієнта, який миттєво може відкоригувати їх у відповідності зі своїми потребами. Це висуває особливі вимоги до формування системи операційного менеджменту ресторанну. Операційна система ресторану повинна вирішувати комплекс різноманітних функціональних завдань, до яких можуть входити: управління підготовкою виробництва, техніко-економічне постачання, оперативне керування виробництвом, керування кадрами, керування фінансами. Управління елементами операційної системи ресторану зводиться до взаємодії у форматі вхід-вихід, тобто система формує запит, надає необхідні ресурси і отримує бажаний результат. Визначальним елементом операційного менеджменту ресторану є якість роботи і відповідальність персоналу, стабільність і безперервний розвиток компетентності співробітників, їх командна робота.

The high degree of customer interaction is characteristic of the restaurant business. In addition, services are provided in the presence of clients, who can instantly adjust it to their needs. This puts forward special requirements for the formation of a restaurant management system. The operating system of the restaurant should solve a complex of various functional tasks, such as: pre-production management, technical and economic supply, operational management of production, HR management, financial management. Managing the elements of the operating system of the restaurant is reduced to interaction in the input-output format, that is, the system generates the request, provides the necessary resources and obtains the desired result. The main element of the restaurant's operational management is the quality of work and staff responsibilities, the stability and continuous development of the employee competence, the teamwork.