EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМАТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ БОРГОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ
В. В. Угрин, С. В. Олексійчук

УДК: 336.276.1

В. В. Угрин, С. В. Олексійчук

ПРОБЛЕМАТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ БОРГОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Анотація

В роботі окреслено концепції боргової політики держави. Визначено основні напрями управління державним боргом. Систематизовано погляди провідних вітчизняних науковців щодо необхідності та основної мети управління державним боргом в Україні. В статті доведено необхідність застосування як внутрішніх так і зовнішніх боргових ресурсів в процесі покриття дефіциту бюджету. Основний акцент зроблено на потребі фінансування інвестиції за рахунок кредитних ресурсів. Виокремлено шляхи підвищення ефективності використання боргових ресурсів країни шляхом фінансування рентабельних інвестиційних проектів і програм регіонального розвитку. Обґрунтовано доцільність здійснення інтелектуальних та реальних інвестицій на противагу фінансовим через нерозвинутий фінансовий ринок. Доведено необхідність застосування комплексного підходу до управління державним боргом, що ґрунтується на оптимізації джерел залучення кредитних ресурсів і підвищенні ефективності їх використання.

V. V. Uhryn, S. V. Oleksiichuk

PROBLEMS OF THE DEBT RESOURCES USAGE OF THE STATE

Summary

The paper outlines the concepts of the state’s debt policy. The basic directions of public debt management are determined. Ideas of the leading Ukrainian scholars concerning the necessity and main purpose of the public debt management in Ukraine are systemized. This article proves the rationality of the usage of both internal and external debt resources in the process of wiping out budget deficit. The main emphasis is made on the necessity to finance investments through credit resources. The courses of increasing the efficiency of the state’s debt resources usage through financing cost-effective investment projects and regional development programmes are singled out. The expediency of realization of intellectual and real investments in comparison with the financial investments through the underdeveloped financial market is substantiated. The necessity of applying the comprehensive approach to state debt management which is based on the sources optimization of credit resources and increase of efficiency of their usage is proved.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3525

Відомості про авторів

В. В. Угрин

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. V. Uhryn

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Taxes and Fiscal Policy Department, Ternopil National Economic University, Ternopil


С. В. Олексійчук

к. е. н., молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

S. V. Oleksiichuk

PhD in Economics, the Fellow of the Scientific and Research Institute of Development and State Building of the Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Угрин В. В., Олексійчук С. В. Проблематика раціонального використання боргових ресурсів держави. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6420 (дата звернення: 23.10.2021).

Uhryn, V. V. and Oleksiichuk, S. V. (2018), “Problems of the debt resources usage of the state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6420 (Accessed 23 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.