ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ | О М Дмитренко | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
О. М. Дмитренко

УДК: 657

О. М. Дмитренко

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

O. Dmytrenko

Ph.D, senior lecturer, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

EFFICIENCY ESTIMATION OF INTERNAL AUDITING OF PUBLIC-INTEREST ENTITIES

Обґрунтовано важливість та необхідність використання внутрішнього аудиту як інструменту покращення системи внутрішнього контролю суб’єктів суспільного інтересу. Сформульовано перелік основних завдань та окреслено організаційні аспекти внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу. Визначено передумови та важливість оцінки ефективності внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу з позиції як управління, так і дотримання Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. На основі аналізу наукових праць та власних досліджень запропоновано методику оцінки ефективності внутрішнього аудиту окремого об’єкта та діяльності служби внутрішнього аудиту суб’єкта суспільного інтересу з використанням окремих систем якісних і кількісних показників, побудованих за етапами здійснення та напрямами відповідно. Також розкрито основні напрями підвищення ефективності внутрішнього аудиту в сучасних умовах.

The importance and necessity of the usage of internal auditing as an instrument for improving the internal control system of public-interest entities is substantiated. The list of main tasks is formulated and organizational aspects of internal auditing of public-interest entities are outlined. The preconditions and importance of evaluating the effectiveness of internal auditing of public-interest entities in terms of management and compliance with International standards for the professional practice of internal auditing are determined. Based on the scientific papers analysis and own studies, the procedure of evaluating the effectiveness of the internal auditing of a separate object and the activity of the internal auditing service of public-interest entities with the usage of separate systems of qualitative and quantitative indicators constructed according to the stages of implementation and directions respectively is proposed. Also the main directions of increasing efficiency of internal auditing in modern conditions are considered.