EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Г. І. Рибак, О. О. Вороніна

УДК: 314.748

Г. І. Рибак, О. О. Вороніна

МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми та причини міграційних процесів в Україні, наведено статистику основних показників міграції робочої сили в Україні. Автором зазначено основні напрями трудової міграції з України та охарактеризовано взаємозв`язок економічних та політичних процесів з міграцією робочої сили в Україні. Особливу увагу в статті приділено визначенню позитивних та негативних сторін міграції робочої сили та виокремлено вплив відтоку «інтелектуального» потенціалу. На основі проведеного дослідження визначено основні економічні наслідки міграційних процесів в Україні та зазначено їх вплив на соціально-економічні процеси в Україні. У статті запропоновані заходи щодо використання позитивних наслідків міграції на користь держави, що мають бути направлені на зміни в нормативно-правовому та мотивування громадян до інвестування коштів в національну економіку.

H. Rybak, O. Voronina

INTERNATIONAL MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE

Summary

The article deals with the main problems and causes of migration processes in Ukraine, provides statistics on the main indicators of labor migration in Ukraine. The author outlines the main directions of labor migration from Ukraine and describes the interconnection of economic and political processes with labor migration in Ukraine. Particular attention has paid in the article to determining the positive and negative aspects of the labor migration, and the influence of the outflow of "intellectual" potential has identified. Based on the conducted research, the main economic consequences of migration processes in Ukraine been outlined and their impact on socio-economic processes in Ukraine is indicated. The article proposes measures on the use of positive effects of migration in favor of the state, which should been directed to changes in the normative and legal motivation of citizens to invest in the national economy.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4340

Відомості про авторів

Г. І. Рибак

к. е. н. старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, м. Харків

H. Rybak

Ph.D., senior lecturer of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv


О. О. Вороніна

к. е. н. старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, м. Харків

O. Voronina

Ph.D., senior lecturer of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Як цитувати статтю

Рибак Г. І., Вороніна О. О. Міжнародні міграційні процеси в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6422 (дата звернення: 19.05.2022).

Rybak, H. and Voronina, O. (2018), “International migration processes in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6422 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.