EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Є. В. Талавіра

УДК: 336.131.7

Є. В. Талавіра

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання фінансової безпеки підприємств. Визначено фактори впливу на неї суб`єктів господарювання. Окреслені особливості управління фінансовою безпекою та вплив на неї фінансових ризиків. Досліджено сутність фінансової безпеки, основні характеристики та утворення фінансових ризиків. Розглянуто складові загальної системи управління безпекою підприємства. Підкреслено, що існування фінансової безпеки є однією з найважливіших умов забезпечення стійкого зростання підприємства та запорукою формування позитивних результатів його фінансової діяльності. Запропоновано заходи щодо зменшення впливу фінансових ризиків на результати фінансово-господарської діяльності підприємств. Зроблено наголос на необхідність використання методичних підходів щодо нейтралізації ризиків, як останнього етапу у структурі моделі управління фінансовими ризиками суб'єкта господарювання, визначено теоретико-методологічні та практичні основи управління фінансовими ризиками на стадії їх нейтралізації. Обґрунтовано можливі варіанти виявлення й оцінювання рівня загроз фінансовій безпеці суб`єкта господарювання.

E. V. Talavira

RISK SURVEY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SAFETY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article deals with actual issues of financial security of enterprises. The factors influencing the subjects of management on it are determined. The features of financial security management and its financial risks are outlined. The essence of financial security, the main characteristics and the formation of financial risks are investigated. The components of the general system of enterprise safety management are considered. It was emphasized that the existence of financial security is one of the most important conditions for sustainable growth of the enterprise and a guarantee of the formation of positive results of its financial activity. Measures to reduce the impact of financial risks on the results of financial and economic activity of enterprises are proposed. The emphasis was placed on the necessity of using methodological approaches to risk neutralization as the last stage in the structure of the financial risk management model of the subject of economic activity, the theoretical and methodological and practical bases of management of financial risks at the stage of their neutralization were determined. Possible variants of detection and estimation of the level of threats to the financial security of the subject of management are substantiated.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3676

Відомості про авторів

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

E. V. Talavira

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Талавіра Є. В. Дослідження ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6423 (дата звернення: 19.05.2022).

Talavira, E. V. (2018), “Risk survey in the system of financial safety management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6423 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.