EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ: ДЕРЖАВА, ГАЛУЗІ, РЕГІОНИ
Т. В. Голобородько, С. С. Шмагайло

УДК: 336.22

Т. В. Голобородько, С. С. Шмагайло

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ: ДЕРЖАВА, ГАЛУЗІ, РЕГІОНИ

Анотація

В роботі розглянуто джерела формування дохідної частини державного бюджету. Податкові надходження до бюджету України формують більшу його дохідну частину. Вагома частка в загальній сумі податкових надходжень генерується за рахунок надходжень з податку на додану вартість. Проаналізовано топ-100 найбільших платників податків, а також галузевий розподіл цих платників. Лідерами серед великих платників податків є переробна та добувна галузі. Було вивчено питання податкових пільг та їх вплив на економічну ситуації в країні. Проведено моніторинг податкових надходжень до державного бюджету в залежності від місця розташування платника, тобто за регіональним розподілом. Встановлено, що розподіл податкових надходжень за регіонами України є високо диференційованим. Більше третини податків надходить з м. Києва та Київської області.

T. V. Holoborodko, S. S. Shmahailo

TAX REVENUES STUDY: STATE, INDUSTRY, REGIONS

Summary

The article studies the sources of revenue formation of the state budget. Tax revenues form a larger part of revenue in the budget of Ukraine. A significant share in the total amount of tax revenue is generated by the revenues from the value added tax. The authors have analyzed top 100 largest taxpayers, as well as the sectoral distribution of these taxpayers. Process and resources industries are the leaders among large taxpayers. The authors have analyzed issue of tax privileges and their impact on the economic situation in the country. They have also monitored tax revenues to the state budget in accordance with the location of the payer, that is, according to the regional distribution. It was found out that the distribution of tax revenues by regions of Ukraine is highly differentiated. More than one third of taxes come from Kyiv and Kyiv region.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4006

Відомості про авторів

Т. В. Голобородько

канд. екон. наук., асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

T. V. Holoborodko

PhD in Economics, Assistant Professor of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE «Kryvyi Rih National University»


С. С. Шмагайло

здобувач вищої освіти, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

S. S. Shmahailo

higher education student, SHEE «Kryvyi Rih National University»

Як цитувати статтю

Голобородько Т. В., Шмагайло С. С. Дослідження податкових надходжень: держава, галузі, регіони. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6424 (дата звернення: 19.05.2022).

Holoborodko, T. V. and Shmahailo, S. S. (2018), “Tax revenues study: state, industry, regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6424 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.