EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
О. В. Євдокімов

УДК: 332.146.2

О. В. Євдокімов

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Анотація

Останні чотири роки в Україні триває реформа адміністративно-територіального устрою, спрямована на посилення ролі в територіальному адмініструванні, а також соціально-економічного потенціалу територіальних громад, проте досі громади змушені для виконання суттєвої частки своїх повноважень залучати заємні кошти та міжбюджетні трансферти, а отже проблема пошуку шляхів підвищення фінансової стійкості та платоспроможності громад понині залишається актуальною.
Написання даної публікації має на меті пошук організаційних інструментів підвищення ефективності використання наявних бюджетних коштів громад.
В результаті проведеного дослідження виявлені такі заходи, як прискорення введення в експлуатацію активів громади, створення громадами об’єктів спільної власності та перерозподіл коштів між поточним бюджетом та бюджетом розвитку, а також сформовано алгоритм наповнення бюджетів.

Oleksandr Ievdokimov

ORGANIZATIONAL PREVENTION OF THE FUNCTION AND DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY

Summary

The last four years in Ukraine is the reform of the administrative-territorial system aimed at strengthening the role in territorial administration, as well as the socio-economic potential of the municipalities, but they are still forced to attract a significant part of their powers to attract borrowed funds and intergovernmental transfers, and thus the problem of searching The ways to increase financial sustainability and solvency of municipalities remain relevant today.
The purpose of this publication is to seek organizational tools to increase the efficiency of using available budget funds of municipalities.
As a result of the research, such measures as accelerating the commissioning of municipality assets, the creation of joint ownership by municipalities and redistribution of funds between the current budget and development budget, and the algorithm of budget filling were identified.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3885

Відомості про авторів

О. В. Євдокімов

асистент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Oleksandr Ievdokimov

assistant of department of tourism and hotel economy, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Як цитувати статтю

Євдокімов О. В. Організаційне забезпечення функціонування та розвитку територіальної громади. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6425 (дата звернення: 19.05.2022).

Ievdokimov, Oleksandr (2018), “Organizational prevention of the function and development of municipality”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6425 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.