КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІКИ | А В Букацелі | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІКИ
А. В. Букацелі

УДК: 338.22-026.15:33

А. В. Букацелі

асистент кафедри шоу-бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІКИ

A. V. Bukatseli

Assistant Department of show business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CREATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A RESOURCE OF THE ECONOMY

Стаття присвячена актуальним питанням визначення напрямів креативних інновацій та інноваційних ідей та їх застосуванню у креативному підприємництві. Розкрито основне значення креативного підприємництва як ресурсу економічної діяльності. Проаналізовано та систематизовано фактори, які впливають на якість виробництва продукту в креативній економіці. Досліджено феномен появи креативного підприємництва в світі. Окреслено резерви підвищення рівня інновацій в соціальній, економічній та культурній сферах.

The article is devoted to topical issues of determining the directions of creative innovations and innovative ideas for their application in creative entrepreneurship. The main importance of creative entrepreneurship as a resource of economic activity is revealed. The factors influencing the quality of product production in the creative economy are analyzed and systematized. The phenomenon of the emergence of creative entrepreneurship in the world is investigated. The reserves of increasing the level of innovations in social, economic and cultural spheres are determined.