РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ | М С Зварич | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ
М. С. Зварич

УДК: 330.567.2

М. С. Зварич

аспірантка, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

M. Zvarych

Postgraduate student, Banking University, Kyiv

DEVELOPMENT OF TOOLS FOR FINANCIAL SECURITY OF HOUSEHOLDS IN UKRAINE

У статті наведено характеристику підходів до забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств. Запропоновано ряд інструментів та розроблено низку практичних рекомендацій щодо формування ощадливості та планування особистих фінансів. Розглянуто поруч з найбільш популярними варіантами заощаджень, як-от вклади на депозитних рахунках та зберігання коштів у валюті, менш поширені інструменти забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств, такі як інвестиції у житлове будівництво та вкладення коштів в ІСІ. Наведено переваги та недоліки даних напрямків інвестування, а також проаналізовано їх перспективи та проблемні питання. Інвестиції у власний людський капітал розглянуто як ще один інструмент забезпечення фінансової безпеки домашніх господарств. Акцент спрямовано на освіту, як основу формування людського капіталу, що дозволяє підвищувати професійний рівень, реалізовувати власний потенціал та, відповідно, підвищувати фінансову безпеку.

The article deals with approaches to ensuring financial security of households. A number of tools have been proposed and a number of practical recommendations for personal finance planning have been developed. Along with the most popular savings options, such as deposit accounts and currency savings, less common household financial security instruments, such as investment in housing and in joint investing institutions are considered. The advantages and disadvantages of these investment directions are presented, as well as their perspectives and problem issues are analyzed. Investments in human capital are considered as yet another instrument of households’ financial security. The emphasis is on education as the basis for the human capital formation, which allows for raising the professional level, realizing own potential and, accordingly, increasing financial security.