EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Д. С. Жуков, О. Ю. Леось

УДК: 330.142.2(477)

Д. С. Жуков, О. Ю. Леось

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану формування та використання венчурного капіталу в Україні. Надано рекомендації відносно вдосконалення діяльності венчурних фондів. Дослідження показують оптимістичні прогнози для українських венчурних капіталів, орієнтованих на міжнародний ринок стартапів, які працюють на внутрішньому ринку, що ведуть Україну до успіхів в економіці. Велика частина венчурних інвестицій направляється на фінансування інноваційних проектів і високотехнологічних галузей економіки, в Україні венчурні фонди часто не мають ідею спільного інвестування. Вони створюються під активи одного клієнта для реалізації короткострокових проектів або окремих фінансових схем. Будь-який проект вимагає перевірки працездатності. Для усунення критичних помилок і недоліків на старті своєї роботи запропоновані шляхи відносно покращення інвестиційного клімату у державі.

D. S. Zhukov, O. Y. Leos

PROBLEMS OF FORMATION AND USE OF VENTURE CAPITAL IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the current state of formation and use of venture capital in Ukraine. Recommendations on improvement of activity of venture funds are given. The research shows optimistic forecasts for Ukrainian venture capital, focused on the international market of start-ups, working in the domestic market, leading Ukraine to success in the economy. Most of the venture investments are directed to financing innovative projects and high-tech industries, in Ukraine venture funds often do not have the idea of joint investment. They are created under the assets of one client for the implementation of short-term projects or individual financial schemes. Any project requires a performance check. To eliminate critical errors and shortcomings at the start of their work, ways have been proposed regarding improving the investment climate in the state.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3871

Відомості про авторів

Д. С. Жуков

студент групи ФБСС-16i, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

D. S. Zhukov

student group FBI-16i Donetsk State University Management (Mariupol city)


О. Ю. Леось

здoбувaч - ст.виклaдaч кафедри «Фінансів, обліку та оподаткування», Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

O. Y. Leos

seeker - teacher faculty «Finance, accounting and taxation» Donetsk State University of Management (Mariupol city)

Як цитувати статтю

Жуков Д. С., Леось О. Ю. Проблеми формування та використання венчурного капіталу в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6430 (дата звернення: 19.05.2022).

Zhukov, D. S. and Leos, O. Y. (2018), “Problems of formation and use of venture capital in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6430 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.