EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Т. В. Бондар, В. М. Швед, С. Ю. Кулакова

УДК: 332.2.021.012.33: 339.942

Т. В. Бондар, В. М. Швед, С. Ю. Кулакова

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено сутність явища «глобалізація», позитивні риси впливу та ознаки сучасних глобалізаційних процесів у міжнародній економіці. Визначено сучасні тенденції глобалізації міжнародної економіки, дана оцінка бізнес-середовища діяльності суб’єктів агробізнесу. Визначено місце вітчизняного аграрного бізнесу в умовах глобалізації. Акцентовано увагу на той факт, що український аграрний сектор із потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, є ланкою, що, з одного боку, може стати локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції у світовий економічний простір, а з іншого – зростання доходів сільського населення, задіяного в аграрній економіці, що складає понад третину всього населення країни, може дати мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей національної економіки. виділено його основні сильні та слабкі сторони. На основі проведеного аналізу виявлено ризики та загрози для аграрного бізнесу України в умовах глобалізації, зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Досліджена та охарактеризована стратегія розвитку аграрних підприємств України в умовах глобалізації міжнародної економіки.

T. V. Bondar, V. M. Shved, S. Yu. Kulakova

RISKS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AGRICULTURAL BUSINESS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

The article explores the essence of the phenomenon of "globalization", positive features of influence and signs of modern globalization processes in the international economy. The current trends of globalization of the international economy are determined, the business environment of the subjects of agribusiness is assessed. The place of domestic agrarian business in the conditions of globalization is determined. The emphasis is placed on the fact that the Ukrainian agricultural sector with a production potential far exceeding the needs of the domestic market is a link that, on the one hand, can become the engine of the development of the national economy and its effective integration into the world economic space, and on the other hand growth the income of the rural population involved in the agrarian economy, accounting for more than one third of the total population of the country, can give a multiplier effect in the development of other sectors of the national economy. highlighted its main strengths and weaknesses. On the basis of the analysis, the risks and threats for the agrarian business of Ukraine in the conditions of globalization, determined both by internal and external factors, were identified. The strategy of development of agrarian enterprises of Ukraine in the conditions of globalization of the international economy has been explored and characterized.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4244

Відомості про авторів

Т. В. Бондар

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

T. V. Bondar

student Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava


В. М. Швед

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

V. M. Shved

student Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava


С. Ю. Кулакова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

S. Yu. Kulakova

Ph.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

Як цитувати статтю

Бондар Т. В., Швед В. М., Кулакова С. Ю. Ризики та перспективи розвитку аграрного бізнесу України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6431 (дата звернення: 19.05.2022).

Bondar, T. V., Shved, V. M. and Kulakova, S. Yu. (2018), “Risks and prospects for development agricultural business of Ukraine in the conditions of globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6431 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.