EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЕЗЕРВУ) МОЖЛИВИХ ВТРАТ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ НОВАЦІЙ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
Ю. О. Прокопенко

УДК: 338.24

Ю. О. Прокопенко

ФОРМУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РЕЗЕРВУ) МОЖЛИВИХ ВТРАТ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ НОВАЦІЙ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті за інформаційним аспектом дано авторське визначення понять: «інновація», «інноваційний проект», «інноваційний лаг», «знецінення новацій», «ризик знецінення новацій», «управлінням ризиком знецінення новацій», «резерв покриття втрат внаслідок знецінення новацій» тощо. Розглянуто схему життєвого циклу інноваційного проекту машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі. Акцентовано увагу на потребі управління ризиками знецінення новацій, що виникають внаслідок інноваційного лагу. Виокремлено за характером корисності ідей види ризику знецінення новацій. Запропоновано схему послідовності етапів процесу управління ризиками знецінення новацій. Доведено необхідність при оцінці ризиків, керуватись прийомами сценарного аналізу, що дозволить визначитись з термінами виконання поставлених задач на кожному з етапів життєвого циклу проекту за умов оптимістичного, песимістичного та реалістичного сценарію реалізації проекту, а отже і встановити ступінь ризику термінгу. Обгрунтовано потребу у експертній оцінці граничного відсотку допустимого відхилення у часі від затвердженого терміну реалізації тієї чи іншої задачі на певному етапі життєвого циклу проекту, що сприятиме визначенню впливу ризику термінгу на знецінення новацій. Констатовано потребу у формуванні забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій. Розроблено механізм формування машинобудівними підприємствами ракетно-космічної галузі забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій.

Yu. Prokopenko

FORMATION OF PROVISION (RESERVE) OF POSSIBLE LOSSES FROM DEPRECIATION OF NOVATIONS ON INNOVATIVE PROJECTS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF ROCKET-SPACE INDUSTRY

Summary

The article on information aspects of the author's definition of the terms "innovation", "innovative project", "innovation lag", "impairment of innovation", "risk of depreciation of innovation", "risk management impairment innovation", "reserve cover losses due to the depreciation of innovation" etc. The scheme of the life cycle of the innovative project of the machine-building enterprises of the rocket and space industry is considered. The emphasis is on the need to manage the risks of impairment of innovations that arise as a result of the phenomenon of an innovative lag. Isolated on the nature of the usefulness of ideas risk types of impairment of innovations. The scheme of the sequence of stages of the risk management process of the impairment of innovations is proposed. The necessity at risk, scenario analysis guided techniques, which will decide on deadlines tasks at each stage of the project life cycle under conditions of optimistic, pessimistic and realistic scenario of the project and thus establish risk terminhu. Substantiated the need for expert evaluation threshold percentage tolerances of the approved time period of the implementation of a task at a certain stage of the project, which will help determine the impact of risk terminhu impairment innovations. The need to create provisions for covering losses from the impairment of innovations is stated. The mechanism of formation of machine-building enterprises of space branch security (reserves) cover the loss of value innovation.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 199

Відомості про авторів

Ю. О. Прокопенко

аспірант заочної форми навчання Міжрегіональної академії управління персоналом

Yu. Prokopenko

Post-graduate student correspondence course of Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Прокопенко Ю. О. Формування забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій за інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6433 (дата звернення: 19.09.2019).

Prokopenko, Yu. (2018), “Formation of provision (reserve) of possible losses from depreciation of novations on innovative projects of machine-building enterprises of rocket-space industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6433 (Accessed 19 Sep 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.