EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГЕНТНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВИХ УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ
М. С. Пашкевич

УДК: 332.012.23:332.021.8:332.024

М. С. Пашкевич

АГЕНТНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВИХ УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ БАЛАНСУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

У статті розглядається проблема формування кластерів у регіонах, як інструмент реалізації національної регіональної політики розвитку на основі залучення інвестицій в інновації. Проаналізовано кластери різних секторів промисловості у ЄС за показниками кількості підприємств, кількості зайнятих та середньорічної заробітної плати, що дозволило визначити чотири групи кластерів. Встановлено, що процес кластероутворення містить у собі конфлікт інтересів регіональних економічних агентів, а саме компаній та підприємців і працездатного населення регіону, який піднімає питання про доцільність формування кластерів на певній території та справедливість їх подальшого функціонування з точки зору балансу інтересів економічних агентів. Запропоновано агентно-процесний підхід до формування кластерних та територіально-мережевих утворень, який містить базові принципи кластероутворення для дотримання інтересів регіональних економічних агентів. Згідно запропонованого підходу обґрунтовано, що кластер необхідно представляти, як сукупність економічних агентів (статичних вузлів кластерної мережі) та процесів (динамічних ланцюгів перетворень ресурсів для виконання завдань кластеру). При цьому агенти та процеси можуть бути, як внутрішніми по відношенню до кластеру, так і зовнішніми. Практичне застосування агентно-процесного підходу полягає в обґрунтуванні на його підставі різних типів політики регіонального розвитку.

M. Pashkevych

AGENT AND PROCESS APPROACH TO CLUSTERING ON THE BASIS OF BALANCED REGIONAL ECONOMIC INTERESTS

Summary

The article deals with the issue of shaping clusters at a regional level as the tool for implementing a national regional policy of development on the basis of attracting investments in innovations. The analysis of EU clusters of various industrial sectors according to indicators of employment, number of plants and annual wages allowed defining four groups of clusters. The research provides rationale for clusters having internal conflicts of regional economic agents’ (companies, entrepreneurs and labour force) interests. The conflict of interests results into the question of whether it is reasonable to set a cluster at the given territory and whether its further performance is fair given the needed balance of regional economic agents’ interests. The article offers the agent and process approach to shaping clusters that contain basic principles of clustering for balancing regional economic agents’ interests. The offered approach provides arguments that a cluster is necessary to be understood as integrity of economic agents (static hubs within cluster network) and processes (dynamic chains for using resources in order to complete the cluster’s tasks). Also, agents and processes can be internal as well as external in relation to a cluster. Practically, the agent and process approach may be applied for reasoning various types of regional development policy.

№ 3 2018

Кількість переглядів: 3662

Відомості про авторів

М. С. Пашкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National TU Dnipro Polytechnic

Як цитувати статтю

Пашкевич М. С. Агентно-процесний підхід до формування кластерних територіально-мережевих утворень на основі балансу регіональних економічних інтересів. Ефективна економіка. 2018. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6438 (дата звернення: 29.05.2022).

Pashkevych, M. (2018), “Agent and process approach to clustering on the basis of balanced regional economic interests”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6438 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.