EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА СВИНИНИ В УМОВАХ СКЛАДНОГО ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ
К. С. Жадько, Т. І. Носова

УДК: 338.439.4:636.4:658.8

К. С. Жадько, Т. І. Носова

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА СВИНИНИ В УМОВАХ СКЛАДНОГО ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ

Анотація

В статті розглядається фактичний стан справ в галузі свинарства і напрями підвищення ефективності виробництва та реалізації свинини в умовах складного епізоотичного стану. Описано тенденції та запропоновано шляхи вирішення проблемних аспектів ефективності виробництва і реалізації м’яса свинини.
На наш погляд саме державна підтримка та створення нормальних умов кредитування діяльності дозволить нормально покращувати як показники ефективності так і реалізації свинини. Як результат, сумісна координація діяльності і консолідація в сфері виробництва і реалізації свинини на рівні регіонів, міждержавному рівні дозволить призупинити інтенсивне розповсюдження захворювання свиней і створить умови привабливості для інвесторів. Україна має вирішити низку внутрішніх завдань, націлених на боротьбу з хворобами, зокрема, це впровадження ідентифікації та реєстрації поголів’я у присадибному секторі і тоді відстежувати ситуацію з хворобами поголів’я у цьому сегменті стане простіше та запровадити реєстр переміщення свиней, відстеження продукції.

K. S. Zhadko, T. I. Nosova

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALES OF PORK МЕAT IN CONDITIONS OF COMPLEX EPIZOOTIC STATE

Summary

The article deals with the actual state of affairs in the field of pig breeding and the directions of increasing the efficiency of production and sales of pork in a complex epizootic state. The tendencies are described and ways of solving of problematic aspects of efficiency of production and realization of pork meat are offered. In our opinion, it is state support and the creation of normal conditions of lending activity will allow to improve normally both performance indicators and sales of pork. As a result, coordination of activities and consolidation in the area of production and sale of pork at the regional level will be mutually compatible, and the interstate level will allow the intensive spread of the disease of pigs to be suspended and create conditions of attractiveness for investors. Ukraine has to solve a number of internal problems aimed at fighting diseases, in particular, introducing the identification and registration of livestock in the household sector, and then tracking the disease situation in this segment will be easier and introduce a register of pigs moving, tracking products.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7660

Відомості про авторів

К. С. Жадько

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів

K. S. Zhadko

PhD, Head of the Department business and Enterprise Economics, University of Customs and Finance


Т. І. Носова

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

T. I. Nosova

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of Business and Trade of the Odessa National Polytechnic University

Як цитувати статтю

Жадько К. С., Носова Т. І. Проблемні аспекти ефективності виробництва і реалізації м’яса свинини в умовах складного епізоотичного стану. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6442 (дата звернення: 01.03.2024).

Zhadko, K. S. and Nosova, T. I. (2018), “Problematic aspects of the efficiency of production and sales of pork меat in conditions of complex epizootic state”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6442 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.