EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н. К. Васильєва

УДК: 338.43

Н. К. Васильєва

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Продовольча безпека потребує постійного контролю та є стратегічним орієнтиром економіки України. Охарактеризувати стан продовольчої безпеки дозволяє склад харчового кошику, що істотно різниться поміж регіонами. На виконання цього завдання запропонована інтегральна рангова оцінка, побудована по показниках базових продуктів тваринного і рослинного походження. Інформаційна база є доступною з джерел офіційної державної статистики. Запропонована інтегральна рангова оцінка впорядковує області за рівнем загрози продовольчій безпеці. Для описання міри неоднорідності вибірки оцінок застосовано децильний та квінтильний коефіцієнти і показники варіації. Вони показують розбіжність у підтримці регіональної продовольчої безпеки і добробуту населення. Впорядкування рангів споживання у складі харчових кошиків кожного регіону обґрунтовує продуктові пріоритети вдосконалення продовольчої безпеки областей України.

N. K. Vasylieva

ASSESSMENT OF REGIONAL FOOD SECURITY IN UKRAINE

Summary

Food security needs constant control and is a strategic purpose of Ukrainian economics. The content of the food basket makes it possible to characterize the state of food security which differs significantly among the regions. To solve this issue the aggregate rank assessment created by means of indicators to the principal animal and crop food products was proposed. The relevant data are available from the official sources of the state statistics. The proposed aggregate rank assessment arranges order of the regions according to the level of a threat to their food security. The decile and quintile coefficients as well as indicators of variation were applied to measuring a diversity of the assessments’ sample. They depict differences between food security and population’s welfare by the regions. Sorting ranks of consumption in the food basket of every region substantiates product priorities over improving food security in Ukraine.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 8162

Відомості про авторів

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

N. K. Vasylieva

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro-city

Як цитувати статтю

Васильєва Н. К. Оцінка регіональної продовольчої безпеки України. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6443 (дата звернення: 28.02.2024).

Vasylieva, N. K. (2018), “Assessment of regional food security in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6443 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.