EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
К. В. Васьківська, Ю. П. Васьківський, О. І. Децик, В. Б. Прокопишак

УДК: 332.12: 336:330

К. В. Васьківська, Ю. П. Васьківський, О. І. Децик, В. Б. Прокопишак

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Дана стаття присвячена розробленню практичних рекомендацій щодо зміцнення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва. Запропоновано власне трактування поняття «фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва». Виокремлено принципи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва, які змінюються відповідно до вимог часу. Виокремлено структурні компоненти механізму фінансового забезпечення інвестиційного розвитку суб’єктів підприємництва, комплексне використання яких забезпечить ефективне його функціонування, а результатом функціонування даного механізму є зростання прибутковості, підвищення їх конкурентоспроможності в ринковому середовищі. Запропоновано основні етапи реалізації фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва. Виокремлено, що серед джерел фінансування лідируючі позиції займають власні кошти підприємств та прослідковується тенденція зростання коштів місцевого бюджету, що підкреслює позитивні результати адміністративно-територіальної реформи.

K. Vaskivska, Y. Vaskivskyу, O. Decyck, V. Prokopyshak

FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES: REGIONAL ASPECT

Summary

This article is devoted to the development of practical recommendations for strengthening the financial support of investment activities of business entities. Proposed self-interpretation of the concept of "financial provision of investment activity of business entities". The principles of financial provision of investment activity of business entities, which are changed in accordance with the requirements of time, are singled out. The structural components of the mechanism of financial provision of investment development of business entities, the complex use of which will ensure its effective functioning, are identified, and the result of the functioning of this mechanism is the increase of profitability, increase of their competitiveness in the market environment. The main stages of realization of financial support of investment activity of subjects of entrepreneurship are offered. It is noted that among the sources of financing, the leading positions occupy own funds of enterprises and the tendency of growth of funds of the local budget, which underlines the positive results of administrative-territorial reform, is observed.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 8246

Відомості про авторів

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

K. Vaskivska

Doctor of Economics, Professor Catholic University of Lyubelsky Ivan Paul II, Lublin, Poland, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine


Ю. П. Васьківський

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Y. Vaskivskyу

Candidate of Philology, Associate Professor, Chair of Theory and Practice of Journalism Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine


О. І. Децик

здобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Decyck

Applicant of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine


В. Б. Прокопишак

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

V. Prokopyshak

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

Як цитувати статтю

Васьківська К. В., Васьківський Ю. П., Децик О. І., Прокопишак В. Б. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6444 (дата звернення: 01.03.2024).

Vaskivska, K., Vaskivskyу, Y., Decyck, O. and Prokopyshak, V. (2018), “Financial support of investment activity of business entities: regional aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6444 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.