КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» | А О Касич | Ефективна економіка №7 2018

Ефективна економіка № 7, 2018

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»
А. О. Касич

УДК: 338.147

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

A О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

COMPETENCY APPROACH AS FUNDAMENTALS OF TRAINING OF COMPETITIVE EXPERTS ON A SPECIALTY «MANAGEMENT»

У статті розкрито аргументи доцільності використання компетентнісного підходу як основи підготовки конкурентоспроможних фахівців, в тому числі, зі спеціальності «Менеджмент». Досліджено складові та рівні компетенцій. Синтез наукових джерел та документів Міжнародних організацій дозволив сформувати комплексне бачення понятійного апарату, розуміння якого забезпечує основу для визначення змісту професійних компетентностей в межах конкретної сфери професійної діяльності. Наголошено на важливості постійного моніторингу запитів роботодавців, які підтверджують компетенцій фахівця в процесі прийому на роботу. Наведено переваги та недоліки компетентнісного підходу та основні застереження його імплементації в Україні. Узагальнено пропоновані міжнародними агенціями та експертами ключові компетенції фахівців з менеджменту. Запропоновано перелік ключових компетентностей для фахівців зі спеціальності «Менеджмент» в розрізі двох ступенів освіти «магістр» та «доктор філософії». Висловлено застереження щодо ключової загрози імплементації компетентнісного підходу, якою названо депрофесіоналізацію. Результати представлених досліджень дозволять підвищити якість освітнього процесу та компететності фахівців з менеджменту.

This article investigates the arguments of the expediency of using the competence approach as the basis for the preparation of competitive specialists, including the specialty "Management". The components and levels of competencies are studied. Synthesis of scientific sources and documents of international organizations allowed forming a comprehensive vision of the conceptual apparatus, the understanding of which provides the basis for determining the content of professional competencies within a specific sphere of professional activity. It is stressed on the importance of continuous monitoring of employers' requests, which confirm the competence of a specialist in the process of recruitment. In addition, the article presents advantages and disadvantages of a competent approach and the main reservations of its implementation in Ukraine. The key competences of management specialists are offered by international agencies and experts. The list of key competencies for specialists in the specialty "Management" is offered in the context of two degrees of education "Master" and "Doctor of Philosophy". There was a reservation regarding the key threat of the implementation of a competent approach called deprofessionalization. The presented research results will improve the quality of the educational process and the competence of management specialists.