EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»
А. О. Касич

УДК: 338.147

А. О. Касич

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Анотація

У статті розкрито аргументи доцільності використання компетентнісного підходу як основи підготовки конкурентоспроможних фахівців, в тому числі, зі спеціальності «Менеджмент». Досліджено складові та рівні компетенцій. Синтез наукових джерел та документів Міжнародних організацій дозволив сформувати комплексне бачення понятійного апарату, розуміння якого забезпечує основу для визначення змісту професійних компетентностей в межах конкретної сфери професійної діяльності. Наголошено на важливості постійного моніторингу запитів роботодавців, які підтверджують компетенцій фахівця в процесі прийому на роботу. Наведено переваги та недоліки компетентнісного підходу та основні застереження його імплементації в Україні. Узагальнено пропоновані міжнародними агенціями та експертами ключові компетенції фахівців з менеджменту. Запропоновано перелік ключових компетентностей для фахівців зі спеціальності «Менеджмент» в розрізі двох ступенів освіти «магістр» та «доктор філософії». Висловлено застереження щодо ключової загрози імплементації компетентнісного підходу, якою названо депрофесіоналізацію. Результати представлених досліджень дозволять підвищити якість освітнього процесу та компететності фахівців з менеджменту.

A О. Kasych

COMPETENCY APPROACH AS FUNDAMENTALS OF TRAINING OF COMPETITIVE EXPERTS ON A SPECIALTY «MANAGEMENT»

Summary

This article investigates the arguments of the expediency of using the competence approach as the basis for the preparation of competitive specialists, including the specialty "Management". The components and levels of competencies are studied. Synthesis of scientific sources and documents of international organizations allowed forming a comprehensive vision of the conceptual apparatus, the understanding of which provides the basis for determining the content of professional competencies within a specific sphere of professional activity. It is stressed on the importance of continuous monitoring of employers' requests, which confirm the competence of a specialist in the process of recruitment. In addition, the article presents advantages and disadvantages of a competent approach and the main reservations of its implementation in Ukraine. The key competences of management specialists are offered by international agencies and experts. The list of key competencies for specialists in the specialty "Management" is offered in the context of two degrees of education "Master" and "Doctor of Philosophy". There was a reservation regarding the key threat of the implementation of a competent approach called deprofessionalization. The presented research results will improve the quality of the educational process and the competence of management specialists.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7620

Відомості про авторів

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

A О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

Як цитувати статтю

Касич А. О. Компетентнісний підхід як основа підготовки конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності «менеджмент». Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6445 (дата звернення: 01.03.2024).

Kasych, A О. (2018), “Competency approach as fundamentals of training of competitive experts on a specialty «management»”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6445 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.