EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА
В. В. Лойко, С. А. Маляр

УДК: 338.115.31

В. В. Лойко, С. А. Маляр

СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку житлового фонду міста Києва. Проаналізовано зміни в українському законодавстві щодо управління багатоквартирними будинками. Змінами у законодавстві України законодавець надав співвласникам багатоквартирного будинку механізм самостійного управління своїм спільним майном через створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Наведено динаміку темпів утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків по районам міста Києва. Найбільша кількість ОСББ в м. Києві була утворена у 2016 р. Процес створення ОСББ на території міста Києва триває і потребує подальшого удосконалення системи ефективного управління об’єктами житлового фонду. Зазначено, що фактична відсутність інституту приватної власності на території України близько сімдесяти років призвела до знищення в свідомості громадянина поняття про права та обов’язки, якими має бути наділений власник нерухомого майна. Цивільним кодексом України закріплено положення, що відповідальність за стан багатоквартирних будинків покладено на громадян, співвласниками яких вони є. Органи місцевого самоврядування позбавлені законних підстав ремонтувати об’єкти житлового фонду повністю за кошти місцевого бюджету. Проаналізовано динаміку обсягів надходжень від утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і обсяги заборгованості населення за комунальні послуги у місті Києві за період 2015-2017 рр. Підвищення рівня комунальних послуг в м. Києві призвело як до зростання обсягів надходжень від утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у 2017 р. на 47,06% так і до зростання заборгованості населення за комунальні послуги відповідно у 2,2 рази. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності управління об’єктами житлового фонду міста Києва. Запропоновано органам влади та місцевого самоврядування Києва розробити та систематично проводити заходи, спрямовані на підвищення правової культури населення, виховання у киян відповідальності за спільну сумісну власність.

V. V. Loiko, S. A. Maliar

SYSTEM OF EFFECTIVE GOVERNANCE OF OBJECTS OF THE HOUSING FUND OF THE CITY OF KYIV

Summary

The article deals with the current state and trends of housing development in the city of Kyiv. The changes in the Ukrainian legislation on the management of multi-apartment buildings are analyzed. Changes in the legislation of Ukraine the legislator provided the co-owners of the apartment building with the mechanism of independent management of their joint property through the creation of the association of co-owners of multi-apartment houses (ACMHs). The dynamics of the rates of formation of associations of co-owners of multi-apartment buildings in the districts of the city of Kyiv is presented. The largest number of ACMHs in Kyiv was created in 2016. The process of creation of ACMHs in the city of Kiev continues and needs further improvement of the system of efficient management of housing stock. It is noted that the actual absence of the private property institute on the territory of Ukraine for about seventy years resulted in the destruction in the minds of a citizen of the notion of rights and obligations that should be assigned to the owner of real estate. The Civil Code of Ukraine stipulates that the responsibility for the state of multi-apartment buildings is imposed on the citizens whose owners they are. Local governments are deprived of the legitimate grounds for repairing the housing stock entirely at the expense of the local budget. The dynamics of revenues from the maintenance of buildings and constructions and adjoining territories and the amount of arrears of population for utilities in the city of Kyiv for the period of 2015-2017 have been analyzed. The increase of the level of communal services in Kyiv has led to an increase in revenues from the maintenance of buildings and structures and adjoining houses territories in 2017 by 47.06%, and to the increase in population indebtedness for utilities, 2.2 times. Proposals for improving the management efficiency of housing stock in the city of Kyiv have been developed. It is proposed to Kyiv authorities and local authorities to develop and systematically carry out measures aimed at raising the legal culture of the population, raising the responsibility of the Kiev’s people for joint ownership.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6940

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. V. Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv


С. А. Маляр

здобувач ступеня магістра, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

S. A. Maliar

Masters Degree, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Маляр С. А. Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста києва. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446 (дата звернення: 01.03.2024).

Loiko, V. V. and Maliar, S. A. (2018), “System of effective governance of objects of the housing fund of the city of kyiv”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6446 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.